Proiecte pentru domeniul Contabilitate pagina 1 din 186

doc

Standardele internaționale de contabilitate în domeniul public și privat - IPSAS vs IAS

INTRODUCERE Contabilitatea deţine un rol reprezentativ, având multiple funcţii în activitatea economică, financiară şi socială. Cu o istorie proprie, începând să se contureze încă Evul Mediu odată cu extinderea economiei monetare, cercetarea şi dezvoltarea contabilităţii au devenit o necesitate a vremurilor- foloseşte tuturor utilizatorilor de informaţii financiar-contabile. Aceştia pot fi: investitori, manageri, creditori, clienţi, salariaţi, guvernul şi chiar publicul larg, indiferent de domeniul activităţii. Astfel, s-au dezvoltat organizaţii importante la nivel internaţional, care să ... vezi detalii

doc

Politici și opțiuni contabile privind imobilizările corporale

1.Obiectivul si aria de aplicabilitate a standardului 1.1 Obiectiv Obiectivul Standardului este descrierea tratamentului contabil aferent imobilizarilor corporale. Problema principala o constituie identificarea momentului de recunoastere, a valorii contabile, a cheltuielilor cu amortizarea si cu pierderile din depreciere aferente acestor active. O imobilizare corporala este recunoscuta ca activ daca indeplineste criteriile de recunoastere pentru un activ si definitia prevazuta in „Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare”. 1.2.Arie de aplicabilitate Standardu... vezi detalii

ppt

Consolidarea conturilor - MarcoGroup

Marco Group este un grup international axat pe industrie si pe investitii cu un centru pentru investitii stabilit în Olanda, si un centru pentru management si servicii stabilit in Elvetia. Marco Group se concentreaza in special pe industria de aluminiu si pe sectorul energetic (electricitate si gaz natural). Marco Group a investit peste 800 milioane USD în diverse companii si proiecte într-un numar de tari. - Activitatile Grupului au început în 1999, si au în vedere achizitionarea si modernizarea de capacitati industriale cu potential ridicat, dezvoltarea productiei folosind tehnologi... vezi detalii

doc

Sistemul informațional privind contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul și asigurările sociale

Capitolul I. .STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 1.1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie Pentru realizarea obiectului lor de activitate, întreprinderile intră în relaţii cu diferite persoane fizice şi juridice care în contabilitate poartă denumirea generică de terţi.Contabilitatea terţilor asigură evidenţa creanţelor si datoriilor societăţii in relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, unităţile din cadrul grupului , asociaţii, acţionarii, diverşi debitori si creditori ,şi alte persoane fizice şi juridice... vezi detalii

doc

Decizii Manageriale Privind Costul unui Produs Software

INTRODUCERE Perioada actuala pe care o traverseaza informatica romaneasca impune o noua abordare a realizarii de software, intrucat societatea informationala inseamna dezvoltarea de aplicatii cu grad de complexitate deosebit de ridicat, caracterizate prin fiabilitate si mentenanta. Obiectivul acestei lucrari il reprezinta identificarea costurilor aferente realizarii aplicatiei software UTILITATI, costuri ce cuprind costurile cu analiza, proiectarea, testarea, implementarea si intretinerea aplicatiei. O etapa importanta in procesul de realizare a produselor software, o reprezinta testarea... vezi detalii

doc

Contabilitatea mărfurilor în comerțul cu ridicata la SC Plastsistem SA Bistrița

CAP. 1 Prezentarea generala a SC. PLASTSISTEM SA. Bistrita 1.1. Cadrul legislativ al constituirii si functionarii al SC. PLASTSISTEM SA. Bistrita SC. PLASTSISTEM SA. Bistrita este persoana juridica româna, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J06/1009/1994, Cod Sirues 063122607, Cod Fiscal R6694483. SC. PLASTSISTEM SA. Bistrita se constituie în temeiul art.5, din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, având ca scop realizarea unor activitati conform obiectului de activitate a societatii. Socitatea se constituie, se organizeaza si isi desfasoara activitat... vezi detalii

doc

Sisteme contabile comparate - caracteristicile sistemelor contabile în diferite țări

În România, recurgerea la clasificările contabile internaţionale s-a făcut din nevoia de a justifica opţiunile în materie de strategie de dezvoltare contabilă ce au marcat cele două etape de reformă ale sistemului contabil. La începutul anilor '90 România a trebuit să aleagă, în mod deliberat dintre diversele modele de contabilitate şi raportări financiare existente în Europa Occidentală şi în general, în toată lumea. Am văzut că multitudinea de reglementări şi practici contabile au generat o varietate de clasificări contabile. Cel mai durabil rezultat al acestor cercetări a fost recunoaş... vezi detalii

doc

Realizarea Practica a Sistemului Informatic Privind Contabilitatea Financiară

IV.1 Programare orientata obiect-scurta prezentare Elementul de baza în cadrul programarii orientate obiect îl constituie clasa, iar prin instantierea acesteia, obiectul. În esenta, se considera ca orice entitate din lumea reala poate fi modelata ca un obiect care are un numar de proprietati si de metode (operatii sau proceduri). Proprietatile redau atributele fizice ale obiectelor, iar metodele exprima actiunile ce pot fi efectuate de un obiect. Fiecare obiect încapsuleaza un ansamblu de informatii si de operatii permise asupra acestor informatii si care definesc un comportament specific.... vezi detalii

doc

Raport de audit privind situațiile financiare pe anul 2008 la SC Student 648 2009 SA București

Am auditat situatiile financiare ale SC STUDENT SA Bucuresti, formate din: bilant, contul de profit si pierdere, , situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare anuale la data de 31.12.2008, intocmite in conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, modificat si completat prin OMF 2001/2006 si OMEF 2374/2008, Legea contabilitatii nr.82/1991R cu modificarile si completarile ulterioare. Conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991R, conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezen... vezi detalii

doc

Misiune de audit - achiziții publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr.737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerelui Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei. DMSSF Botoşani este instituţie publică cu personaliate juridică finanţată de la bugetul de stat. DMSSF îşi exercită atribuţiile, în principal, in principalele domenii: a) dialog social, legislaţie, salarizare, conflicte şi contracte colective de muncă; b) audit public intern; c) asistenţă socială; d) resurse umane; e) finan... vezi detalii

doc

Caiet de practică - societatea comercială Rewe România SRL

PLANUL CALENDARISTIC DE DESFĂŞURARE A PRACTICII Societatea comercială REWE ROMANIA SRL Durata practicii 15 zile Începută la 01.07.2011 , terminată la 21.07.2011 CARACTERIZAREA ACTIVITĂŢII LA PRACTICĂ A STUDENTULUI Făcută de către îndrumătorul de practică al societăţii comerciale Pe parcursul perioadei de practica, desfasurata in cadrul societatii noastre, d-ra Dostetean Mirela Ioana a avut o activitate ce poate fi caracterizata prin responsabilitate, angajament si optimism. A participat in mod direct la efectuarea unor activitati in cadrul firmei, integrandu-se ca un bun coleg ce poat... vezi detalii

doc

Contabilizarea Investițiilor Financiare

CAPITOLUL I. PREMIZE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII INVESTITIILOR FINANCIARE 1.1. Noţiuni privind investiţiile şi clasificarea acestora Investitiile, avînd ca finalitate obţinerea profitului, este un stimul în generarea noilor activităţi şi un element decisiv al creşterii economice, al promovarii factorilor intensivi, calitativi şi de eficienţă. La nivele superioare de decizie investiţia este un criteriu de fundamentare decizională, deselecţie a proiectelor în cadrul unui portofoliu. Volumul de investiţii al unei întreprinderi poate să ofere informaţii şi despre forţa sa economică şi ... vezi detalii

doc

Lucrare practică la contabilitate

DENUMIREA SOCIETATII S.C. “ I&M CLOTHES MANUFACTURES ” S.R.L SEDIUL SOCIETATII IASI, BD-ul DACIA, Nr.28-32, JUDETUL IASI FORMA DE PROPRIETATE PRIVATA . CAPITAL SOCIAL 10.000.000 LEI C.U.I R 14362862 NR INREG REG. COM J 22 – 1188 - 2001 I DESCRIEREA ACTIVITATII ECONOMICO-PRODUCTIVE A UNITATII LA CARE SE REALIZEAZA STAGIUL DE DOCUMENTARE PRACTICA S.C. “ I&M CLOTHES MANUFACTURES “ SRL, infiintata in anul 2001, are ca obiect principal de activitate – fabricarea de articole de imbracaminte si lenjerie din materiale textile, iar ca obiect secundar de activitate: productia de tesaturi; con... vezi detalii

doc

Contabilitatea relațiilor și decontărilor

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA S.C. COMMETCAR S.A. 1.1 . ISTORICUL ŞI PROFILUL SOCIETĂŢII S.C. COMMETCAR S.A. Caransebeş este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni , cu personalitate juridică proprie constituită în baza Legii nr. 31/1990 , ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu întregul patrimoniu social. Sediul societăţii este în România , localitatea Păltiniş nr. 187 , judeţul Caraş –Severin. Societatea s-a înfiinţat prin transformarea S.C. COMMETCAR S.A. cu capital din sectorul public în societate comercială pe acţiuni... vezi detalii

doc

Analiza gestiunii stocurilor la Romiag SA Brașov

CAPITOLUL I PROBLEME TEORETICE SPECIFICE DOMENIULUI FINANCIAR – CONTABIL 1.1. Legea Contabilităţii nr. 82/1991,republicatǎ şi modificatǎ 1.1.1.Dispoziţii generale ; organizarea şi conducerea contabilităţii Societăţile comerciale , societăţile/companiile naţionale , regiile autonome , institutele naţionale de cercetare – dezvoltare , societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară , potrivit prezentei legi , şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii. Contabilitatea, ca acti... vezi detalii

Hopa sus!