Fuziunea societăților comerciale

Extras din proiect

Consideraţii generale privind fuziunea societăţilor comerciale 
Fuziunea reprezintă o combinare de întreprinderi. Dispoziţiile juridice în legătură cu fuziunile diferă de la stat la stat dar, de obicei, printr-o astfel de operaţiune se înţelege combinarea unor întreprinderi în care: 
a) activele şi pasivele uneia din societăţi sunt transferate celeilalte, iar prima societate este dizolvată; 
b) activele şi pasivele ambelor societăţi sunt transferate unei terţe societăţi şi amândouă societăţile iniţiale sunt dizolvate.
Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 actualizată stabileşte, la alin. 1 al art. 238 următoarea definiţie: fuziunea este operaţiunea prin care: 
a) una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului lor unei alte societăţi în schimbul repartizării către acţionarii societăţii sau societăţilor absorbite de acţiuni la societatea absorbantă şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate (plata este numită sultă); sau 
b) mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului lor unei societăţi pe care o constituie, în schimbul repartizării către acţionarii lor de acţiuni la societatea nou-constituită şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate. 
În prima variantă este vorba de fuziunea prin absorbţie, ce se caracterizează prin faptul că una din societăţile care fuzionează îşi continuă funcţionarea ca persoană juridică (este vorba despre societatea absorbantă), în timp ce o altă întreprindere sau mai multe (absorbite) îşi vor transmite patrimoniile (activele şi pasivele) către absorbantă, ele încetîndu-şi existenţa ca persoane juridice. Cea de-a doua variantă corespunde fuziunii prin contopire, care presupune dispariţia juridică a firmelor care fuzionează şi apariţia alteia noi care preia patrimoniile celor dispărute.
Fuziunea se poate face şi între societăţi de forme diferite. De asemenea, fuziunea poate fi efectuată chiar dacă societăţile dizolvate sunt în lichidare, cu condiţia ca acestea sa nu fi început încă distribuirea între asociaţi a activelor ce li s-ar cuveni în urma lichidării. 
Fuziunea se hotărăşte de fiecare societate în parte, în condiţiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societăţii. Dacă în urma fuziunii se înfiinţează o nouă societate, aceasta se constituie în condiţiile prevăzute de legea 31/1990 pentru forma de societate convenită. 
Operaţiunile specifice fuziunii pot fi sistematizate astfel: 
În baza hotărârii adunării generale a acţionarilor fiecăreia dintre societăţile care participă la fuziune, administratorii acestora întocmesc un proiect de fuziune, care va cuprinde: 
a) forma, denumirea şi sediul social ale tuturor societăţilor implicate în fuziune; 
b) fundamentarea şi condiţiile fuziunii; 
c) condiţiile alocării de acţiuni la societatea absorbantă; 
d) data de la care acţiunile sau părţile sociale emise ca urmare a fuziunii dau deţinătorilor dreptul de a participa la beneficii şi orice condiţii speciale care afectează acest drept; 
e) rata de schimb a acţiunilor sau părţilor sociale şi cuantumul eventualelor plăţi în numerar; 
f) cuantumul primei de fuziune;
g) drepturile conferite de către societatea absorbantă deţinătorilor de acţiuni care comportă drepturi speciale şi celor care deţin alte valori mobiliare în afară de acţiuni sau măsurile propuse în privinţa acestora; 
h) orice avantaj special acordat experţilor numiţi de către judecătorul-delegat pentru a examina proiectul de fuziune şi a întocmi un raport scris către acţionari, precum şi membrilor organelor administrative sau de control ale societăţilor implicate în fuziune; 
i) data la care au fost aprobate situaţiile financiare ale societăţilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili condiţiile fuziunii; 
j) data de la care tranzacţiile societăţii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparţinînd societăţii absorbante.
Proiectul de fuziune, semnat de reprezentanţii societăţilor participante, se depune la Oficiul Registrului comerţului unde este înmatriculată fiecare societate, însoţit de o declaraţie a societăţii care încetează a exista în urma fuziunii, despre modul cum a hotărît să stingă pasivul său. Proiectul de fuziune vizat de judecatorul delegat, se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, pe cheltuiala parţilor, integral sau în extras, potrivit dispoziţiei judecatorului delegat sau cererii parţilor, cu cel puţin 30 de zile înaintea datelor sedinţelor în care adunările generale extraordinare urmeaza a hotărî asupra fuziunii.
Creditorii societăţilor care iau parte la fuziune au dreptul la o protecţie adecvată a intereselor lor. Orice astfel de creditor, a cărui creanţă este anterioară datei publicării proiectului de fuziune şi care nu este scadentă la data publicării, poate face opoziţie. Opoziţia suspendă executarea fuziunii până la data la care hotărîrea judecătorească devine irevocabilă, în afară de cazurile în care societatea debitoare face dovada plăţii datoriilor sau oferă garanţii acceptate de creditori ori încheie cu aceştia un acord pentru plata datoriilor. 
În cazul unei fuziuni, deţinătorilor de valori mobiliare, altele decât acţiuni, care conferă drepturi speciale, trebuie sa li se acorde în cadrul societăţii absorbante drepturi cel puţin echivalente cu cele pe care le deţineau la societatea absorbită, cu excepţia cazului în care modificarea drepturilor în cauza este aprobată de o adunare a deţinătorilor de astfel de titluri ori individual de către deţinătorii de astfel de titluri sau a cazului în care deţinătorii au dreptul de a obţine răscumpărarea titlurilor lor. 
Administratorii societăţilor care participă la fuziune trebuie să întocmească un raport scris detaliat, în care să explice proiectul de fuziune şi să precizeze fundamentul său juridic şi economic, în special cu privire la rata de schimb a acţiunilor; raportul trebuie să descrie, de asemenea, orice dificultăţi speciale apărute în realizarea evaluării. 
Cu cel puţin o lună înainte de data adunării generale extraordinare care urmează să se pronunţe asupra proiectului de fuziune, organele de conducere ale societăţilor care iau parte la fuziune vor pune la dispoziţia acţionarilor/asociaţilor, la sediul societăţii, următoarele documente:
a) proiectul de fuziune; 
b) raportul scris întocmit de către organele de conducere; 
c) situaţiile financiare anuale şi rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exerciţii financiare ale societăţilor care iau parte la fuziune;
d) situaţiile financiare, întocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune, dacă ultimele situaţii financiare anuale au fost întocmite pentru un exerciţiu financiar încheiat cu mai mult de 6 luni înainte de aceasta dată; 
e) raportul cenzorilor sau, după caz, raportul auditorului financiar;


Fisiere în arhivă (1):

  • Fuziunea Societatilor Comerciale.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!