Racordarea rapoartelor financiare la cerințele internaționale

Extras din proiect

Dezvoltarea pieţelor de capital şi eficienţa acestora depinde de încrederea publicului în informaţia contabilă transparentă care trebuie însoţită de asumarea clară a responsabilităţii, cu atât mai mult ca încrederea destinatarilor situaţiilor financiare în raportarea financiară şi în auditarea acestora a fost afectată considerabil datorita contradicţiilor financiare care au zguduit multe state ale lumii.
Există, de asemenea, pericolul că situaţiile financiare întocmite după reguli naţionale să fie greşit interpretate de către un investitor sau ca acestea să conducă la prejudicii pentru un potenţial investitor. În cazuri speciale acest lucru este valabil şi pentru statele continental-europene. Ele se află sub incidenţa normelor şi reglementărilor naţionale, care în cea mai mare parte nu sunt recunoscute internaţional. De aceea, atât din partea celor ce doresc capital cât şi din partea celor ce-l oferă, este de dorit întocmirea de situaţii financiare după reguli recunoscute internaţional.
Prezenta comunicare rămâne de strictă actualitate, mai ales că, conform art.47 al Legii Contabilităţii nr. 113 din 27 aprilie 2007 de la 1 ianuarie 2009 în Republica Moldova entităţile de interes public sunt obligate să aplice S.I.R.F pentru întocmirea rapoartelor financiare. 
În conformitate cu art. 3 al Legii Contabilităţii entitate de interes public reprezintă entitatea care are importanţă semnificativă pentru public datorită domeniului (tipului) de activitate, mărimii sale sau numărului de angajaţi, de clienţi şi reprezintă o instituţie financiară, un fond de investiţii, o companie de asigurări, un fond nestatal de pensii, o societate comercială, acţiunile căreia se cotează la Bursa de Valori a Republicii Moldova, precum şi alte entităţi care deţin o poziţie dominantă pe piaţă depăşind limitele a două din următoarele trei criterii pentru ultimele două perioade consecutive de gestiune precedente:
- totalul veniturilor - 120 milioane de lei;
- totalul bilanţului contabil - 60 milioane de lei;
- numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune - 500 de persoane.
Alegerea aplicării S.I.R.F. este lăsată la latitudinea entităţilor care aplică sistemul contabil complet în partidă dublă în conformitate cu al.2 art.4 al Legii contabilităţii. 
Pentru o mai bună analiză a unei afaceri, întreprinderile au nevoie să cunoască anumite informaţii despre evoluţia lor, iar aceste informaţii sînt necesare nu doar la începutul şi sfirşitul actvităţii ci şi pe parcursul ei. Astfel pentru prezentarea acestor informaţii ne vin în ajutor rapoartele financiare.
În Legea Contabilitatii nr. 113-XVI din 27.04.2007 raportul financiar este definit ca o totalitate sistematizată de indicatori ce caracterizează situaţia patrimonială si finaciară, existenţa si fluxul capitalului propriu şi al mijloacelor bănesti ale entităţii pe o perioada de gestiune.
Conform Standardului Intrenaţional de Contabilitate SIC 1 (Standardul International de Contabilitate) situaţiile financiare sunt o reprezentare financiară structurată a poziţiei financiare şi a tranzacţiilor efectuate de o întreprindere (p.5). 
Din compararea acestor definiţii enunţate mai sus observam o similitudine, o tendinţă de adaptare a legislaţiei naţionale standardelor internaţionale, spre deosebire de definiţia enunţata in vechea lege a contabilităţii nr. 426 din 04.04.1995 unde se punea accentul pe legatura strînsă intre indicatorii situaţiei financiare şi datele evidenţei contabile. 
În conformitate cu p.9 al S.N.C. 5 ”Prezentarea rapoartelor financiare” scopul rapoartelor financiare constituie prezentarea informaţiilor accesibile investitorilor si creditorilor reali si potenţiali: privind situaţia financiară a întreprinderii, indicatorii activitaţii acesteia şi fluxul mijloacelor baneşti, privind resursele economice si datoriile întreprinderii, componenţa activelor si a surselor de formare ale acestora precum si modificările lor, fiind necesare unui cerc larg de utilizatori în luarea deciziilor economice.
În SIC 1 ”Prezentarea situatilor financiare” obiectivul situaţiilor financiare cu scop general este de a oferi informaţii despre poziţia financiară, performanţa şi fluxurile de numerar ale unei întreprinderi, utile pentru o gamă largă de utilizatori în luarea deciziilor economice. Rapoartele financiare prezinta , de asemenea, rezultatele gestiunii resurselor incredintate conducerii intreprinderilor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Racordarea Rapoartelor Financiare la Cerintele Internationale.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!