Raport practică de producție - SA Apa Canal

Extras din proiect

Societatea pe acţiuni «Apă-Canal Chişinău» a fost creată în conformitate cu Legea Republicii Moldova privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XII din 02.04.1997, Hotărârea Guvernului nr. 599 din 01.07.1997 "Cu privire la măsurile de ameliorare a situaţiei privind asigurarea agenţilor economici şi a populaţiei mun. Chişinău cu apă potabilă şi servicii canalizare", în baza Declaraţiei întreprinderii din 27.08.1997 şi ordinul Ministrului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat al Republicii Moldova nr. 166 din 04.09.1997 cu privire la fondarea S.A.«Apă-Canal Chişinău».
Întreprinderea a fost înregistrată în registrul Comerţului de Stat al Camerei înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiţiei al RM la data de 17.09.1997, cu numărul de înregistrare 
Societatea s-a reorganizat din întreprinderea de stat Regia «Apă-Canal» pe data de 18 martie 1993. Forma organizatorico-juridică a întreprinderii este societate pe acţiuni de tip deschis, patrimoniul căreia este proprietate municipală şi a fost transmis din proprietatea statului, în persoana Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat în proprietatea municipală, în persoana Primăriei mun. Chişinău şi la moment aparţine integral ultimei. Cota fondatorului 100% aparţine acţionarului – Primăria municipiul Chişinău. 
Societatea dispune de independenţă economică, financiară şi organizaţională, de bilanţ, conturi în bănci, sigiliu, ştampile cu antet şi blanchete cu denumirea sa, marcă comercială 
Principalele genuri de activitate ale S.A. «Apă-Canal Chişinău» sunt următoarele:
- asigurarea populaţiei şi agenţilor economici din mun. Chişinău cu apă potabilă;
- asigurarea cu apă industrială a întreprinderilor şi instituţiilor în scop de irigare;
- recepţionarea apelor uzate, evacuarea acestora prin colectoarele orăşăneşti la 
staţia de epurare şi epurarea lor ulterioară.
Concomitent întreprinderea oferă servicii aferente activităţilor de bază:
- executarea lucrărilor de proiectare privind racordarea consumatorilor la reţele de alimentare cu apă şi canalizare;
- efectuarea lucrărilor de cercetare şi proiectare privind alimentarea cu apă şi canalizare a obiectivelor;
- coordonarea documentaţiei de proiect pentru construcţia obiectivelor pe teritoriul municipiului; 
- instalarea şi verificarea contoarelor de apă.
Principalele subdiviziuni ale societăţii sunt direcţiile de producere, economică, tehnică şi direcţia relaţii cu clienţii. Toate direcţiile sunt în subordonarea directorului general, inclusiv serviciul juridic, serviciul resurse umane, serviciul aprovizionare, serviciul informatizări, serviciul secretariat şi protocol. Structura organizaţională a întreprinderii este prezentată în anexa 1.
Evidenţa contabilă în cadrul S.A. «Apă-Canal Chişinău» o efectuează secţia contabilitate şi finanţe, care este un compartiment, condus de către şeful secţiei, fiind în subordonarea directorului economic.
Structura secţiei contabilitate şi finanţe este constituită din trei sectoare : salarizare, financiar, producţie şi decontări. Sectorul de salarizare efectuează un ansamblu de operaţiuni privind decontările cu personalul întreprinderii aferente remuneraţiilor şi sumelor depuse. Sectorul financiar, soluţionează problemele ce ţin nemijlocit de sursele financiare, operaţiunile de casă, de bănci şi decontările cu bugetul. Sectorul de producţie şi decontări ţine evidenţa materialelor, fondurilor fixe, costului producţiei şi serviciilor, decontărilor cu furnizorii, antreprenorii, cumpărătorii şi clienţii societăţii.
Responsabilitatea organizării şi ţinerii evidenţei contabile o poartă conducerea întreprinderii, care este obligată să creeze condiţiile necesare pentru ţinerea evidenţei contabile corecte, întocmirea şi prezentarea la termen a dărilor de seamă, asigurarea strictă a executării de către toate compartimentele întreprinderii, ce au atribuţie la evidenţa contabilă, a cerinţelor directorului economic, în ceea ce priveşte întocmirea documentelor şi prezentarea informaţiei necesare pentru ţinerea evidenţei contabile şi completarea rapoartelor financiare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Raport Practica de Productie - SA Apa Canal.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!