Raport practică de producție - SA Artima

Extras din proiect

Introducere
Am facut practica la întreprinderea S.A. „Artima”, fabrica de articole de marochinărie din Chişinău care a fost fondată in octombrie anul 1945. Este o fabrică care a lucrat şi în condiţiile de economie planificată şi a continuat să lucreze în condiţiile economiei de piaţă. Primele articole produse au fost portmoneuri, apoi genţi pentru dame şi gheozdane pentru elevi.
Mulţi ani la rînd S.A.”Artima” a fost unicul producător de articole de marochinărie din Moldova. S.A. „Artima” era printre cele mai bune fabrici din Uniunea Sovietică.
Odată cu schimbările intervenite în viaţa politică, s-a schimbat şi viaţa economică din Republica Moldova. S-au întrerupt brusc relaţiile creative cu celelalte întreprinderi, s-au destrămat pieţele tradiţionale, în Modova au început să apară mici întreprinderi cu orientare în producerea articolelor de marochinărie, şi a crescut simţitor importul articolelor de această natură. S.A. „Artima” nu a fost în stare să se adapteze noilor condiţii ale pieţii din cauza greutăţilor financiare şi a părăsit piaţa internă, orientîndu-se spre clientela străină folosind materia prima a acesteia.
În anul 1990 fabrica a fost reorganizată în întreprindere de arendă. Iar în iunie 1995 întreprinderea a fost privatizată ca sociatate pe acţiuni.
Spre sfîrşitul anului 1996 în comun cu agenţia „ARIA” a fost elaborat planul de restructurare a întreprinderii.
În aprilie 1997 S.A. „Artima” a încheiat Acordul - Memorandum cu Consiliul Creditorilor. În perioada acţiunii Acordului – Memorandum, conform planului de restructurare a întreprinderii S.A. „Artima” a reuşit relansarea producţie şi au obţinut rezultate pozitive.
În anul 1999 la întreprindere a început implementarea sistemului 20 chei. 
S.A. „Artima” exportă 100% din volumul total al producţiei. Venitul din vînzări în 2009 a atins 24 268 554 lei. 
Astfel, în baza acestei practici am întocmit Raportul privind stagiul practicii de producţie. Secţiunile lui corespund programului de practică propus. În fiecare din ele am încercat să abordez aspectele legate de particularităţile ţinerii evidenţei pentru fiecare sector al contabilităţii din cele propuse pentru studierea practică. Unele segmente sunt reflectate mai larg, altele – mai îngust, în dependenţă de volumul operaţiunilor care au avut loc pe parcursul anului de gestiune 2009.
Ca anexe pentru lucrarea prezentată vor servi documentele contabile pentru întreg anul 2009, deoarece uneori considerentele securităţii informaţiei nu permit prezentarea informaţiilor mai ample şi pe o perioadă mai îndelungată. Totuşi, datele propuse permit să tragem anumite concluzii despre activitatea întreprinderii şi să creăm o imagine destul de clară despre starea contabilităţii la unitatea aceasta.
Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii
Conform policii de contabilitate a întreprinderii , contabilitatea în S.A. „Artima” se ţine de serviciul contabil, cu utilizarea tehnicii computerizate şi programul „Universal-Accounting” , ceea ce simplifică cu mult lucrul contabililor şi reduce numărul de documente primare utilizate în contabilitate. Se aplică planul de conturi de lucru, elaborat în baza Planului de conturi aprobat prin ordinal Ministerului Finanţelor al RM, ce conţine anumite modificări specifice activiţii desfăşurate.
Deoarece societatea „Artima” este o întreprindere mare, ea dispune de un compartiment complex al contabilităţii. Astfel în cadrul Serviciului „Contabilitate şi probleme economic-financiar” sunt incluse două departamente: 
- Normarea şi salarizarea muncii
- Programe
În cadrul primului departament activează 4 contabili, fiecare fiind responsabil de un anumit sector al contabilităţii.
Contabilul - şef asigură controlul şi reflectarea în conturile evidenţei contabile a tuturor operaţiunilor economice efectuate, prezentarea informaţiei operative şi întocmirea rapoartelor financiare în termenele stabilite, este responsabil pentru respectarea principiilor metodologice de organizare a contabilităţii.
Contabilul- şef în acord cu conducătorul Societăţii sau adjuncţii acestora şi în conformitate cu fişa specimentelor de semnături adoptate, semnează documentele, ce servesc drept bază pentru primirea şi eliberarea valorilor materiale, mijloacelor băneşti, precum şi documentele decontărilor, obligaţiilor creditare şi financiare.
Contabilul şef-adjunct generalizează informaţia privind TVA încasat şi plătit, perfectarea declaraţiilor aferente acestor impozite (impozitul funciar, pe imobil, pe drumuri, locale, teritoriale).La fel contribuie la:
- evidenţa creditelor, împrumuturilor;
- perfectarea balanţei de verificare, cărţii mari, raportului finaciar;
- verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor băneşti după destinaţie
Un compartiment aparte este destinat evidenţei decontărilor cu personalul. În componenţa acestuia se numără un singur contabil care se ocupă cu:
- salariului, suplimentelor, primelor;
- concediilor, concediilor medicale;
- reţinerilor din salariu( fondul de pensii, asigurări sociale şi medicale);
- impozitului pe venit , de la sursa de plată;


Fisiere în arhivă (1):

  • Raport Practica de Productie - SA Artima.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!