Proiecte pentru domeniul Drept Civil pagina 1 din 11

doc

Modalitate de evidențiere a situației patrimoniului agentului economic și a rezultatelor activității

INTRODUCERE Lucrarea de faţã vorbeşte despre formele pe care le poate lua Executivul în diferite sisteme administrative şi despre raportul cu celelalte douã puteri în stat (puterea legislativã şi puterea judecãtoreascã). Se doreşte a fi o comparaţie între sistemul semiprezidenţial românesc şi organizarea executivã a unor mari state ale lumii, considerate modele de democraţie. De la dictaturile clasice în care se ţinea cont de voinţa unei singure persoane venitã la putere prin forţã sau de la formele vechi de monarhie, statul s-a aflat într-o continuã evoluţie spre democraţie. Pornind de ... vezi detalii

doc

Moduri de stingere a obligațiilor civile

1. Notiunea de obligatie civila “Obligatia civila constituie raportul juridic dintre doua sau mai multe persoane fizice sau persoane juridice, ori intre aceste doua categorii distincte de subiecte ale dreptului, una dintre parti, numita “creditor”, determinand-o pe cealalta, numita “debitor”, sa execute o prestatie pozitiva sau negativa.” “In sens larg prin obligatie se intelege raportul juridic in continutul caruia intra atat latura activa, care este drept de creanta ce apartine creditorulu, cat si corelativul acestui drept, adica latura pasiva a raportului, care este datoria ce incumba... vezi detalii

doc

Efectele Desfacerii Căsătoriei prin Divorț

1.1. CĂSĂTORIA ÎN RAPORT CU FAMILIA În statul nostru căsătoria constituie izvorul legăturilor care se stabilesc între membrii unei familii considerată baza societăţii noastre, de vreme ce familia este alcătuită în primul rând din soţi şi numai apoi din cei între care există legătură de sânge a rudeniei; cu efecte juridice restrânse pot fi considerate că fac parte din familie cei între care se nasc, prin căsătorie, legăturile de afinitate, şi anume între fiecare din soţi şi rudele celuilalt. Noţiunea de familie poate fi privită în sens sociologic şi juridic. În sens sociologic familia poat... vezi detalii

doc

Participarea Terților la Procesul Civil

În forma sa cea mai simplă, procesul civil are loc între reclamant şi pârât (cele două părţi în procesul civil), hotărârea judecătorească ce se pronunţă având autoritate de lucru judecat numai faţă de cei care au participat în procesul respectiv. Uneori însă, interes sau legătură cu raportul juridic ce a generat procesul au şi alte persoane. Pentru ca hotărârea să aibă efect şi asupra lor, legea permite, în anumite împrejurări, participarea acestora la procesul început. Însăşi legea procesual-civilă a dat părţilor posibilitatea să cheme în cadrul procesului alte persoane, sub forma :chemă... vezi detalii

doc

Timpul de Muncă

INTRODUCЕRЕ Libеrtаtеа muncii еstе gаrаntаtă prin Constituţiе. Drеptul lа muncă nu poаtе fi îngrădit şi nimеni nu poаtе fi obligаt să muncеаscă sаu să nu muncеаscă într-un аnumit loc dе muncă ori într-o аnumită profеsiе, oricаrе аr fi аcеstеа, oricе pеrsoаnă fiind libеră în аlеgеrеа locului dе muncă şi а profеsiеi, mеsеriеi sаu аctivităţii pе cаrе urmеаză să o prеstеzе. În cаdrul rеlаţiilor dе muncă funcţionеаză principiul еgаlităţii dе trаtаmеnt fаţă dе toţi sаlаriаţii, аngаjаtorii şi oricе discriminаrе dirеctă sаu indirеctă fаţă dе un sаlаriаt, bаzаtă pе critеrii dе sеx, oriеntаrе sеxuаl... vezi detalii

doc

Efectele contractului de vânzare-cumpărare

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Generalitati. Între contractele cu titlu oneros, cel mai întrebuintat este astazi vânzarea; vânzarea n-a fost însa primul contract întrebuintat între oameni întrucât tranzactiile omenesti au început prin schimb. “Vânzarea îsi trage originea sa din schimb, zice o lege romana caci altadata neexistând moneda, nu era cuvânt deosebit spre a distinge marfa de pret. Întâmplându-se adeseori ca cuiva sa-i lipseasca tocmai din lucrurile ce altul avea în prea mare cantitate, acel care avea prea mult din unele lucruri le schimba cu altele, ce-i lipseau.Fiind însa ... vezi detalii

doc

Bunurile comune ale soților

Garantarea dreptului la apărare prevăzut de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului: Reglementările art. 6 alin. (1) şi alin. (4) C. proc. pen. dau satisfacţie, în mare măsură, prevederilor de principiu cuprinse în art. 6 parag. 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, după care „orice persoană acuzată are dreptul în special: a) „să fie informat, în cel mai scurt timp, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse contra sa” . O asemenea regulă este firească, întrucât o apărare nu poate fi eficace decât atunci când persoana urmărit... vezi detalii

doc

Drepturile și obligațiile părintești

A aduce pe lume o fiinta umana si a o îndruma din copilarie pâna la maturitate este în cele mai multe cazuri un proces plin de dificultati probleme, atât pentru parinte cât, pentru copil . Maioritatea adultilor accepta aceasta provocare cu bucurie si cu nerabdare destinul biologic . Conceptul de a fi parinte include acele aptitudini care sunt necesare pentru a duce cu succes copilul la maturitate . Exista o oarecare contradictie în acest lucru timp ce sfaturile pentru parinti abunda în multe forme , de la carti si reviste specializate , pâna la cursuri educationale si experiente personale... vezi detalii

doc

Dreptul Mediului

Poluarea şi protecţia mediului sunt considerate printre cele mai importante probleme cu care se confruntă umanitatea la acest început de mileniu. Nu ştim să fi existat în istoria omenirii un început de veac cu mai multe dileme şi mai adânci sfidări, care asemenea unor şerpi cu clopoţei s-au strecurat în leagănul tuturor paradigmelor bântuite de criză, ca şi în zestrea marilor enigme ce ne-au însoţit prin vremuri. Henri Focillon, care s-a ocupat de paradigmele trecutului, menţionează că în cazul anului 1000 ele erau reductibile la alternativa „ ştiinţa demonică sau omul cultului”, pentru ca ... vezi detalii

doc

Crima Organizată

Trăsături specifice crimei organizate 1. Definiţia şi trăsăturile crimei organizate Crima organizata este definita prin existenta unor grupuri de infractori, structurate pe ideea infaptuirii unor activitati ilegale, conspirative, avand ca principal scop obtinerea de profituri ilicite la cote deosebit de ridicate. Activitatile ce compun Crima Organizata au un caracter secret si bine organizat, din care cauza realizeaza un impact social deosebit de negativ, in multe state el constituind "cancerul perfid" care vlaguieste puterea societatii ameninta integritatea guvernelor, determina crester... vezi detalii

doc

Contractul de închiriere

Definitie Definitia contractului de inchiriere a locuintei. Caractere juridice. Inchirierea de locuinte este un contract prin care o persoana, numita locator, se obliga sa asigure unei alte persoane, numita chirias (sau locatar), folosinta temporara, totala sau partiala, a unei locuinte, in schimbul unei sume de bani numita chirie. Ca si locatiunea, inchirierea este un contract sinalagmatic (bilateral), cu titlu oneros, comutativ, consensual, cu executare succesiva, care transmite dreptul de folosinta temporara a locuintei. Rezulta ca inchirierea se deosebeste de locatiunea de drept comu... vezi detalii

doc

Nerespectarea regimului armelor și munițiilor

Cap.I Notiuni introductive 1.1. Aspecte generale referitoare la infractiuni privitoare la regimul stabilit de lege pentru unele activitãti. În titlul VI, din partea specialã a Codului penal, prin folosirea consecventã a criteriului adoptat de sistematizare a pãrtii speciale, autorii Codului penal din 1969 au inclus infractiunile care, dupã cum aratã denumirea lor, aduc atingere unor activitãti de interes public sau altor activitãti reglementate de lege. Aceste infractiuni, desi sunt numeroase si de o mare varietate, au fost totusi incluse într-un titlu unic, deoarece ele prezintã o trãs... vezi detalii

doc

Arendarea

sistemului de exploatare a moşiilor prin arendare, a valenţelor sale economice si sociale din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea si primele decenii ale secolului următor, din Tara Românească, dezvăluie numeroase si complexe aspecte ale procesului de destrămare a feudalismului si de naştere a capitalismului în agricultura.1 Cultivarea pământului a fost prima activitate umana care a deschis dramul vieţii economice. Nevoile economice precum si condiţiile de mediu impun adaptarea formei de utilizare a pamfîîtului la un moment dat. Cultivarea solului de-a lungul a 10 000 de ani de agricul... vezi detalii

doc

Arendă

Introducere. Realitatea actuală tot mai des şi tot mai intens ne dictează condiţii şi reguli noi de convieţuire în societate, ceea ce presupune schimbarea rapidă a viziunii asupra fenomenelor social-juridice a fiecărui om şi a societăţii în întregime. Dreptul Civil, fiind o ramură de drept veche si în acelaşi timp permanent nouă, joacă un rol deosebit în dezvoltarea relaţiilor socio-juridice, deoarece normele juridice reglementează nu numai domeniile generale a acestor relaţii ci şi în interesele personale a oamenilor in cadrul relaţiilor de gestionare a drepturilor de care se bucură în ... vezi detalii

doc

Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert

CAPITOLUL I NOÚIUNI GENERALE DESPRE EXPERTIZĂ Secţiunea I Aspecte introductive Prin săvârşirea mai multor categorii de infracţiuni se creează variate urme, datorită modului în care se acţionează, instrumentelor utilizate sau pierderea anumitor obiecte ori substanţe de către persoane implicate în săvârşirea infracţiunii concrete . Descoperirea valorii probante a acestor "martori muţi", de multe ori, se realizează cu ajutorul cercetărilor întreprinse de persoane care posedă cunoştinţe de specialitate . Aceste cunoştinţe de specialitate, care sunt de competenţa unui specialist într-un anum... vezi detalii

Hopa sus!