Statutul asociației pentru dezvoltarea studenților prin practică - ADSP Iași

Extras din proiect

ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTAREA STUDENŢILOR PRIN PRACTICĂ-A.D.S.P. IAŞI
CAPITOLUL I
Denumire, natura juridică, sediul, durata Asociaţiei
Art.l. Asociaţia Pentru Dezvoltarea Studenţilor prin Practică –ADSP-IAŞI
( denumită astfel în conformitate cu Actul constitutiv şi cu Dovada disponibilităţii denumirii eliberată de MJ sub nr.50555/19.11.2009) este o organizaţie civică, ce funcţionează ca persoană juridică română de drept privat, cu scop nelucrativ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.2 Asociaţia Pentru Dezvoltarea Studenţilor prin Practică –ADSP-IAŞI
(denumită în continuare Asociaţia ) este o organizaţie non-profit, democratic constituită, nepartinică, independentă, cu activitate civică, educaţională.
Art.3. Denumirea " Asociaţia Pentru Dezvoltarea Studenţilor prin Practică " va fi
înscrisă în toate documentele şi actele emise de aceasta, la care se adaugă adresa sediului social şi, dacă este cazul, contul bancar şi codul fiscal. Asociaţia poate avea emblemă şi sigiliu propriu.
Art.4. ADSP laşi are sediul social în laşi, Bd. D. Mangeron nr. 67, Corp T4, camera 37, în conformitate cu Decizia Rectorului Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" laşi nr. 832 /2007. Consiliul Director poate cu unanimitate de voturi să decidă schimbarea sediului Asociaţiei. ADSP laşi poate avea structuri de reprezentare în teritoriu, sub formă de filiale, denumite cluburi, şi poate deschide birouri în ţară sau străinatate conform prezentului statut. Asociaţia se poate afilia la federaţii sau confederaţii din ţară sau străinatate prin decizia Adunării Generale.
Art.5. ADSP laşi va funcţiona pe termen nelimitat. Activitatea Asociaţiei se desfăşoară la nivel naţional, local şi/sau internaţional prin intermediul structurilor sale componente.
CAPITOLUL al Il-lea
Scopul şi obiectivele Asociaţiei
Art.6 Scopul Asociaţiei este următorul:
a) Asigurarea stagiilor de practică pentru studenţii Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi, în companiile din domeniu în vederea formării lor profesionale, pentru toate specializările aferente, din cadrul Universităţii Tehnice "Gh. Asachi" laşi;
b) oferirea unei educaţii complementare celei academice;
c) promovarea legalitătii şi democraţiei;
d) promovarea principiilor competenţei şi valorii.
Art.7 Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:
a) Promovarea a 30 de companii şi parteneri care oferă stagii de practică în domeniu 
b) Familiarizarea a 3000 studenţi ai Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi cu competenţele necesare dobândirii unui loc de munca în domeniu de interes .
c) Integrarea în stagiul de practică a 500 de studenţi ai Universitatii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi în companii de profil în perioada iunie-august a fiecarui an;
d)implicarea în realizarea unor proiecte care să atragă fonduri din partea facultatii / Universitatii, a firmelor şi a altor institutii şi organisme de finantare pentru A.D.S.P. lasi;
e)organizarea de intalniri pentru membrii asociaţiei cu scopuri recreative, organizarea de baluri, revelioane, carnavaluri etc;
f)organizarea de sesiuni de comunicare;
g)organizarea de manifestari culturale, schimburi de experienta;
h) facilitarea acordarii de burse din partea companiilor, fundaţiilor şi altor organisme şi instituţii interesate, pentru studenţii merituoşi;
i) organizarea de târguri de locuri de munca; 
CAPITOLUL al III-lea
Patrimoniul Asociaţiei. Resursele patrimoniale ale Asociaţiei
Art.8 Patrimoniul Asociatiei se va compune din bunuri mobile şi imobile, mijloace banesti, titluri de valoare, provenite din cotizatii, donatii, legate, subventii, sponsorizari şi alte fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din tară sau strainatate, precum şi din venituri realizate din activitaţi economice, conform legii.
Toate fondurile provenite din cotizatii se constituie venit la asociaţie. Asociatia are dreptul să cheltuie aceste fonduri pentru derularea activităţi lor, plata serviciilor sau achizitionarea bunurilor ce sunt legate de activitatea asociaţiei. Donatiile şi legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, actiuni, titluri de valoare sau alte drepturi, dacă acestea sunt libere de orice sarcina. Donatiile şi legatele vor fi inscrise în registrul de donatii al asociaţiei.
Art.9. Activul patrimonial iniţial este în cuantum de 450 lei RON, în conformitate cu art.6 alin.2 lit.f din OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
Art.10. Valoarea cotizatiei va fi stabilită în prima Adunare Generală a asociaţiei şi poate fi reactualiztă anual de către Consiliul de Conducere.


Fisiere în arhivă (1):

  • Statutul Asociatiei pentru Dezvoltarea Studentilor prin Practica - ADSP Iasi.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!