Studiu privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor în localitatea Dărăbani

Extras din proiect

I. Introducere: 
Dezvoltarea urbanistică şi industrială în ritmuri tot mai înalte şi odată cu aceasta, creşterea populaţiei, ridicarea nivelului de civilizaţie, şi asigurarea nevoilor de consum din ce în ce mai mari conduc la diminuarea şi epuizarea surselor şi rezervelor naturale de materii prime, materiale şi combustibili, energie, cu consecinţele penuriei pe piaţa mondială. Pe de altă parte se constată influenţarea negativă a echilibrului ecologic prin care, adăugându-se în aşa zisele reziduuri ce rezultă din toate activităţile vieţii cotidiene, se accentuează pericolul popuării mediului ambiant. 
Aceste reziduuri numite peiorativ subproduse ale civilizaţiei umane, nefiind luate în seamă de factorii de decizie din acest domeniu, nu-şi au încă un loc bine definit în echilibrul social- politic-economic. Încă mai sunt denumite şi considerate gunoaie deşi s-a constatat că datorită materiilor prime, materialelor refolosibile şi energiei potenţiale pe care le conţin, constituie o resursă, care nu numai că nu se epuizează dar se şi dezvoltă mai rapid decât populaţia. 
Reziduurile de orice fel rezultate din multiplele activităţi umane, constituie o problemă de o deosebită actualitate, datorită atât creşterii continue a cantităţilor şi felului acestora (care prin degradare şi infestare în mediul ambiant prezintă pericol şi atentează la sănătatea oamenilor), cât şi însemnatelor cantităţi de materii prime, materialele refolosibile şi energie care pot fi recuperate şi introduse în circuitul economic.
I.2. Cadru legislativ
Necesitatea colectării selective a deşeurilor în scopul valorificării şi reciclării deşeurilor refolosite este susţinută de Directivele Uniunii Europene referitoare la gestionarea deşeurilor. Legislaţia în vigoare din ţara noastră urmează îndeaproape aceste directive.
Acquis-ul comunitar în domeniul gestionării deşeurilor cuprinde un număr de 16 acte normative, transpuse în legislaţia română după cum urmează:
Legislaţie europeană Legislaţie românească
Directiva Cadru privind deşeurile nr.75/442/EEC, amendată de Directiva nr. 91/156/EEC Legea 426/2001 pentru aprobarea OU nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
Hotărârea de Guvern 123/2003 privind aprobarea Planului Naţional de etapă de Gestionare a Deşeurilor
Directiva nr. 91/689/EEC privind deşeurile periculoase Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea OU nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
Directiva nr. 75/439/EEC privind
uleiurile uzate, amendată de Directiva
nr. 87/101/EEC şi de Directiva
nr.91/692/EEC Hotărârea de Guvern nr. 662/2001 privind
gestionarea uleiurilor uzate, completată şi
modificată de Hotărârea de Guvern
441/2002
Hotărârea de Guvern nr. 1159/2003 pentru
modificarea Hotărârii de Guvern nr.
662/2001 privind gestionarea uleiurilor
uzate
Directiva nr. 91/157/EEC privind
bateriile şi acumulatorii care conţin
anumite substanţe periculoase şi
Directiva nr. 93/86/EC privind
etichetarea bateriilor Hotărârea de Guvern nr.1057/2001 privind
regimul bateriilor şi acumulatorilor care
conţin substanţe periculoase
Directiva nr. 99/31/EC privind
depozitarea deşeurilor Hotărârea de Guvern nr. 162/2002 privind
depozitarea deşeurilor
Ordinul Ministrului Apelor şi Protectiei
Mediului nr. 867/2002 privind definirea
criteriilor care trebuie îndeplinite de
deşeuri pentru a se regăsi pe lista specifică
a unui depozit şi lista naţională de deşeuri
acceptate în fiecare clasă de depozit de
deşeuri 2002
Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei
Mediului nr. 1147 din 10 decembrie 2002
pentru aprobarea Normativului tehnic
privind depozitarea deşeurilor construirea, exploatarea, monitorizarea şi
închiderea depozitelor de deşeuri
Directiva nr. 2000/76/EC privind
incinerarea deşeurilor Hotărârea de Guvern nr.128/2002 privind
incinerarea deşeurilor
Ordinul Ministrului Apelor şi Protectiei
Mediului nr.1215 din 10 ianuarie 2003
pentru aprobarea Normativului privind
incinerarea deşeurilor
Directiva nr. 94/62/EC privind
ambalajele şi deşeurile de ambalaje Hotărârea de Guvern nr. 349/2002 privind
gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de
ambalaje
Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei
Mediului nr. 1190/2002 privind procedura
de raportare a datelor referitoare la
ambalaje şi deşeuri de ambalaje
Directiva nr. 96/59/EC privind
eliminarea bifenililor şi trifenililor
policloruraţi (PCB si PCT Hotărârea de Guvern nr.173/2000 pentru
reglementarea regimului special privind
gestiunea şi controlul bifenililor
policloruraţi şi a altor compuşi similari.
Ordinul MAPM nr. 279/2002 privind
înfiinţarea Secretariatului tehnic pentru
gestionarea şi controlul compuşilor
desemnaţi în cadrul Direcţiei de gestiune a
deşeurilor şi substanţelor chimice
periculoase
Decizia nr. 2000/532/CE, amendată de
Decizia nr. 2001/119 privind lista
deşeurilor, (ce înlocuieşte Decizia nr.
94/3/CE privind lista deşeurilor şi
Decizia nr. 94/904/CE privind lista
deşeurilor periculoase). Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind
evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea
listei cuprinzând deşeurile, inclusiv
deşeurile periculoase
Regulamentul nr. 259/93 privind
controlul transportului deşeurilor în,
dinspre şi înspre Comunitatea
Europeană Hotărârea de Guvern nr. 1357/2002 pentru
stabilirea autorităţiilor publice responsabile
de controlul şi supravegherea importului,
exportului şi tranzitului de deşeuri ;
Hotărârea de Guvern nr. 228/2004 privind
controlul introducerii în ţară a deşeurilor
nepericuloase în vederea importului,
perfecţionării active şi a tranzitului;
Legea 6/1991 pentru aderarea României la
Convenţia de la Basel privind controlul
transportului peste frontiere al deşeurilor
periculoase şi al eliminării acestora
Directiva nr. 86/278/EEC privind
protecţia mediului şi în particular a
solului, atunci când namolul de la
staţiile de epurare este utilizat în agricultură Ordinul MAPAM 49/2004 pentru
aprobarea normelor tehnice privind
protecţia mediului în special a solurilor,
când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură
Directiva nr. 2000/53/EC privind
vehiculele uzate (a fost elaborat Draft-ul de HG)
Directiva nr. 2002/96/EC privind
deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (DEEE) 
Directiva nr.78/176/CEE privind
deşeurile din industria dioxidului de
titan
Directiva nr. 82/883/CEE privind
procedeele pentru supravegherea şi
monitorizarea mediului datorită
deşeurilor din industria de dioxid de
titan
Directiva nr. 92/112/CEE privind
pocedeele pentru armonizarea
programelor pentru reducerea şi
eventual eliminarea poluării cauzate de
deşeurile din industria dioxidului de
titan 
Sursa: Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor
II. Alcătuirea geologică şi evoluţia paleogeografică, relieful, hidrografia, solurile şi vegetaţia:
Judeţul Botoşani este situat din punct de vedere geografic în extremitate nord-estică a României, având ca vecini Ucraina şi, respectiv, Republica Moldova. Fiind cuprins între râurile Siret la vest şi Prut la est, cel de-al doilea formând graniţa României cu Republica Moldova, judeţul Botoşani se învecinează doar cu două judeţe ale Moldovei, şi anume: la vest cu judeţul Suceava, iar la sud cu judeţul Iaşi.
Cuprinzând între limitele sale un teritoriu de 4986 km2 ce aparţine părţii de nord a Podişului Moldovei, judeţul Botoşani ocupă locul 29, ponderea în totalul teritoriului naţional fiind de 2,1% şi 13,53% din suprafa Regiunii de dezvoltare Nord-Est.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu privind Colectarea, Transportul si Depozitarea Deseurilor in Localitatea Darabani.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!