Educația în Europa - Indicatori cheie - Strategia Europa 2020

Cuprins proiect Cum descarc?

1. Europa 2020 3
2. Părăsirea timpurie a școlii 6
3. Învățământul terțiar .11
4. Participarea adulților la procesul de învățare continuă 
(vârsta 25-64 de ani) 16
5. Concluzii 19
6. Bibliografie 21


Extras din proiect Cum descarc?

Europa 2020
Europa 2020 este o strategie pe 10 ani a uniunii europene pentru o creștere economica mai inteligentă, mai durabilă și mai favorabilă incluziunii.. Pentru ca acest lucru să fie posibil, Uniunea Europeană și-a fixat cinci obiective esențiale pe care intenționa să le atingă pana in 2020.
Europa 2020 a propus trei priorități strategice:
- creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;
- creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării
resurselor, mai ecologice și mai competitive;
- creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.
În acest scop, Comisia a propus următoarele obiective principale pentru UE:
- 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă; 
- 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D); 
- obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens); 
- rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și cel puțin 40% din generația tânără ar trebui să aibă studii superioare;
- numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane. 
Aceste obiective sunt interconectate și sunt cruciale pentru reușita noastră,generală. Pentru a garanta că fiecare stat membru adaptează strategia Europa 2020 la situația sa specifică, Comisia a propus ca aceste obiective ale UE să fie transpuse în obiective și traiectorii naționale.
Obiectivele sunt reprezentative pentru cele trei priorități - o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii - dar nu sunt exhaustive: pentru a sprijini realizarea acestora, va fi necesară întreprinderea unei game largi de acțiuni la nivelul național, al UE și internațional.
Comisia consideră că obiectivele propuse sunt relevante pentru toate statele membre, atât noi, cât și vechi. Investirea în cercetare-dezvoltare și inovare, în educație și în tehnologii eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor va aduce beneficii sectoarelor tradiționale, zonelor rurale, precum și economiilor bazate pe servicii și cu un nivel ridicat de competențe. Va consolida coeziunea economică, socială și teritorială. În paralel cu eforturile depuse de statele membre, Comisia va propune o gamă ambițioasă de acțiuni la nivelul UE, menite să înscrie UE pe o nouă traiectorie de creștere, mai durabilă. Eforturile depuse la nivelul UE și cele depuse la nivel național trebuie să se susțină reciproc.
La nivelul UE, Comisia va depune eforturi pentru:
- transformarea metodei deschise de coordonare în materie de excluziune socială și de protecție socială într-o platformă de cooperare, de evaluare colegială și de schimb de bune practici, precum și într-un instrument de încurajare a angajamentului actorilor din sectorul public și privat de a reduce excluziunea socială și de a întreprinde acțiuni concrete, inclusiv prin acordarea de sprijin specific din fondurile structurale
- elaborarea și punerea în aplicare a unor programe care vizează promovarea inovării sociale în rândul grupurilor celor mai vulnerabile, în special prin punerea la dispoziția comunităților defavorizate a unor forme de educație și de formare și a unor oportunități inovatoare de încadrare în muncă, combaterea discriminării (de exemplu, a persoanelor cu handicap) și dezvoltarea unei noi agende pentru integrarea migranților, care să îi ajute pe aceștia să își valorifice la maximum potențialul;
- evaluarea caracterului adecvat și a sustenabilității sistemelor de protecție socială și de pensii și identificarea modalităților de îmbunătățire a accesului la sistemele de sănătate.
La nivel național, statele membre vor trebui:
- să promoveze responsabilitatea colectivă și individuală pe care o împart în domeniul combaterii sărăciei și excluziunii sociale;
- să definească și să pună în aplicare măsuri care vizează situația specifică a grupurilor cu un grad de risc ridicat (precum familiile monoparentale, femeile în vârstă, minoritățile, romii, persoanele cu handicap și personale fără adăpost);
- să își dezvolte pe deplin sistemele de securitate socială și de pensii pentru a asigura un nivel
adecvat al ajutorului pentru venit și al accesului la asistență medicală.


Fisiere în arhivă (2):

  • Educatia in Europa - Indicatori cheie - Strategia Europa 2020.docx
  • Educatia in Europa - Indicatori cheie - Strategia Europa 2020.pptx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

Comisia Europeană (2011). Document de lucru al serviciilor Comisiei. Document de însoțire pentru propunerea de recomandare a Consiliului privind politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii. [SEC(2011)96], 26 ianuarie 2011.
Comisia Europeană (2011), : O contribuție esențială la strategia Europa 2020. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Bruxelles, 31.1.2011 COM(2011) 18 final.
Belfield, C.R. și Lewin, H.M (2007), The price we pay: Economic and Social Consequences of Inadequate Education (Prețul pe care îl plătim: consecințele economice și sociale ale educației neadecvate) și NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers (Lecții din cercetare pentru factorii de decizie politică).
Cedefop; National Centre for TVET Development (2019), Vocational education and training in Europe (Educația și formarea profesională în Europa - România): Romania. https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in- europe/systems/romania
Eurydice/Comisia Europeană/EACEA (2017), Educația pentru cetățenie în școlile din Europa - 2017. Raportul Eurydice. Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-
/publication/6b50c5b0-d651-11e7-a506-01aa75ed71a1/language-ro/format-PDF/source-56573425
https://ec.europa.eu/eurostat
https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!