Gestiunea financiară a instituțiilor publice

Cuprins proiect

1. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII„OTILIA CAZIMIR” IAŞI
2. FUNDAMENTAREA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR LA ŞCOALA „OTILIA CAZIMIR” IAŞI
3. FINANŢAREA ŞCOLII „OTILIA CAZIMIR” IAŞI
4. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA EVIDENŢEI ÎN GESTIUNEA FINANCIARĂ A ŞCOLII „OTILIA CAZIMIR” IAŞI


Extras din proiect

1. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLII 
„OTILIA CAZIMIR” IAŞI
1.1.Scurt istoric
Şcoala „Otilia Cazimir” a fost construită în anul 1960 cu 16 săli de clasă, purtând denumirea de Liceul nr. 5 până în anul 1969.
La 1 septembrie 1969 s-a transformat în Şcoală generală cu clasele I-VIII. În 1976 s-a mai construit o anexă cu încă 8 săli de clasă.
Domeniul de activitate al Şcolii „Otilia Cazimir”, precum şi al tuturor şcolilor din acest centru este învăţământul preuniversitar, mai exact învăţământ primar şi gimnazial, având ca obiect fundamental educarea, instruirea şi formarea spirituală, pregătirea pentru o muncă social-utilă a fiecărui membru al societăţii.
1.2.Organizarea şi funcţionarea Şcolii „Otilia Cazimir” Iaşi
Şcoala „Otilia Cazimir” este o instituţie publică de învăţământ preuniversitar care îşi desfăşoară activitatea în baza Legii Învăţământului nr. 84/1995 precum şi a Legii nr. 128/1997 Statutul cadrelor didactice. 
Legea învăţământului a inclus în conţinutul ei prevederi menite să asigure :
- recâştigarea de către unităţile de învăţământ a statutului de proprietar al bunurilor pe care le deţin, le-au deţinut sau le vor dobândi ulterior;
- finanţarea învăţământului de la bugetul de stat să se facă în limitele a cel puţin 4% din PIB;
- implicarea comunităţilor locale în alocarea de resurse financiare pentru învăţământ;
- diversificarea resurselor proprii de venituri;
- utilizarea integrală de către unităţile de învăţământ, a veniturilor pe care le obţin, fără vărsăminte la buget şi fără a afecta volumul alocaţiilor bugetare;
- creşterea competenţei şi autonomiei ordonatorilor terţiari de credite în angajarea cheltuielilor pentru nevoile unităţilor pe care le conduc, în condiţiile stabilite de lege;
- alocarea fondurilor de investiţii în funcţie de priorităţile strategice ale dezvoltării învăţământului;
- repartizarea/alocarea fondurilor pe unităţi în funcţie de nivelul sau specificul instruirii având ca bază de calcul cuantumul din bugetul de stat ce revine unui preşcolar, elev sau student;
- transparenţa în operaţiunile de alocare a fondurilor şi de execuţie bugetară.
Şcoala „Otilia Cazimir” Iaşi are personalitate juridică, ştampilă proprie, având autonomie organizatorică şi de funcţionare.
1.3.Funcţiile Şcolii „Otilia Cazimir” Iaşi
şi compartimentele care le realizează
Principalele funcţii ale Şcolii „Otilia Cazimir” Iaşi sunt: funcţia educaţională, funcţia secretariat-normare-salarizare, funcţia financiar-contabilă, funcţia administrativă.
Cu ajutorul funcţiei educaţionale se controlează şi se îndrumă activitatea de învăţământ şi educaţie din cadrul şcolii, prin aplicarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare, realizarea conţinutului ştiinţific şi educativ al lecţiilor, eficienţa strategiilor didactice folosite, nivelul de pregătire al elevilor de la toate nivelele de învăţământ (primar sau gimnazial). Această funcţie se realizează prin personalul didactic (profesori şi învăţători) îndrumaţi de directorul şi de directorul adjunct ai unităţii.
Funcţia secretariat-normare-salarizare efectuează toate lucrările specifice fiecărui domeniu, prin secretarul şi secretarul şef al unităţii şcolare, care :
- menţine la zi efectivele de elevi, în vederea asigurării cerinţelor de spaţii şcolare şi de personal didactic necesar desfăşurării activităţii şcolare în bune condiţii;
- strânge dosarele cu toate actele necesare acordării burselor şcolare şi alocaţiilor de stat pentru copii;
- completează registrele matricole, registrele de evidenţă, certificatele de absolvire a 8 clase;
- înregistrează şi comunică celor în drept toate deciziile;
- întocmesc şi păstrează arhiva unităţii şcolare;
- împreună cu directorul unităţii completează fişa de vacantare pe care o prezintă la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi la sfârşitul fiecărui semestru;
- împreună cu directorul unităţii completează fişa de încadrare pe care o prezintă la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi la începutul fiecărui an şcolar;
- completează dosarele personale ale salariaţilor, precum şi cărţile de muncă ale acestora;
- întocmeşte statele de funcţii, statele de plată a salariilor, statele de burse în fiecare lună.


Fisiere în arhivă (1):

  • Gestiunea Financiara a Institutiilor Publice.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!