Masterplan Regional Pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Est

Cuprins proiect

1. Către strategia “EU2020”
1.1. Priorităţile cheie ale strategiei 2020 
1.2. Dimensiunea teritorială a politicii de coeziune UE 
1.3. Conceptul de “Planificare integrată”
1.4. Potenţialul economic al strategiilor sociale şi de mediu8
1.5. Concluzii preliminare privind strategia de coeziune economică, socială şi teritorială EU2020 
2. Regiunea Sud-Est a României în 2020 
2.1 Provocări viitoare pentru regiunile UE 
2.2 Globalizare 
2.3 Schimbare demografică 
2.4 Schimbări climatice 
2.5 Energie 
2.6 Provocări pentru regiunea Sud-Est 
3. Trăsături esenţiale ale Regiunii Sud Est a României, în anul 2010 
3.1. Cadru administrativ şi încadrarea în contextul naţional şi regional 
3.1.1. Un relief variat 
3.1.2. Disparităţi regionale semnificative 
3.1.3 O structura teritoriala policentrică 
3.2. Economia 
3.2.1 Slab dinamism ale economiei regionale 
3.2.2 Dinamica întreprinderilor în creştere moderată
3.2.3 Un potenţial major neexploatat pentru agricultura şi pescuit 
3.2.4 Un profil industrial diversificat 
3.2.5 Un sectorul terţiar în creştere continua 
3.2.6 Un potenţial ridicat pentru turism 
3.2.7 O productivitate a muncii scazută 
3.2.8 O atractivitate redusă către investitori străini 
3.2.9 Disparităţi intraregionale importante în activităţi de cercetare, dezvoltare, inovare 
3.2.10 Infrastructura de transport 
3.2.12 O dezvoltare limitată a telecomunicaţiilor şi a societatea informaţională 
3.2.13 Un potential mare pentru productia de energie din surse regenerabile 
3.3. Societatea 
3.3.1 Populaţia 
3.3.2 Ocuparea forţei de muncă şi şomajul 
3.3.3 Educaţia şi formare profesională 
3.3.4 Infrastructura educaţională 
3.3.5 Serviciile sociale şi incluziunea socială 
3.3.6 Sănătate şi infrastructura sanitară 
3.3.7 Siguranţa şi ordinea publică 
3.3.8 Cultura şi infrastructura culturală 
3.3.9 Sport şi agregarea socială 
3.4. Habitat 
3.4.1 Capacitatea regiunii de susţinere a eco-sistemelor 
3.4.2 Zone protejate si bio-diversitate 
3.4.3 Calitatea factorilor de mediu 
3.4.4 Gestionarea deseurilor 
3.4.5 Riscuri naturale 
3.4.6 Zone urbane 
3.5. Capacitate Administrativă 
3.6. Disparităţi Teritoriale 
3.6.1 Disparităţi urban – rural 
3.6.2 Disparităţi intra-regionale 
3.6.3 Disparităţi între oraşele mici, mijlocii şi mari 
4. Viziune strategică şi obiective 
5. Priorităţi de dezvoltare 
5.1 Prioritatea 1. Crearea condiţiilor favorabile dezvoltării mediului investiţional 
5.2 Prioritatea 2. Dezvoltarea reţelei de transport la nivel regional 
5.3 Prioritatea 3. Promovarea eficienţei energetice şi utilizarea resurselor renovabile 
5.4 Prioritatea 4. Modernizarea economiei rurale 
5.5 Prioritatea 5. Dezvoltarea unei forţe de muncă calificate care să răspundă nevoilor
pieţei muncii în scopul menţinerii şi creării de locuri de muncă de calitate 
5.6 Prioritatea 6. Îmbunătăţirea performanţei sistemei de educaţie şi formare 
5.7 Prioritatea 7. Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor sociale, serviciilor
de sănătate, precum şi prin sport şi cultură 
5.8 Prioritatea 8. Protejarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi promovarea politicii de mediu
5.9 Prioritatea 9. Dezvoltare urbană durabilă integrată 
5.10 Prioritatea 10. Îmbunătăţirea capacităţii administrative


Extras din proiect

Introducere
Masterplan-ul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud este un document strategic complex realizat sub coordonarea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Est, în conformitate cu atribuţiile sale în domeniul susţinerii dezvoltării regionale. Documentul conturează cadrul strategic de referinţă pentru planificarea regională, identificând prioritățile
de dezvoltare pe baza resurselor endogene ale regiunii, precum şi pe baza oportunităților oferite de politica de coeziune a Uniunii Europene.
Elaborarea MasterPlan-ului Regional Sud Est a început în noiembrie 2009 odată cu finalizarea Planului de Dezvoltare Regională 2009-2013 a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. In cursul anului 2010, au fost dezvoltate următoarele documente, publicate pe pagina de web a Agenției pentru Dezvoltare Regională a regiunii de dezvoltare Sud Est www.adrse.ro: Audit territorial,„Cadrul Regional Strategic de Referință 2010-2020, Chestionar.
Aceste documente au fost discutate de către actorii regionali in cursul unor întâlniri de lucru organizate în fiecare județ din regiune în perioada iulie-septembrie 2010. MasterPlan-ul Regional Sud-Est este compus din două documente:
- Primul document care prezintă probleme și potențial de dezvoltare, viziune strategică și obiective, priorități de dezvoltare.
- Al doilea document care conține lista proiectelor de interes regional, pentru fiecare obiectiv specific identificat în cadrul strategiei. Acest document va fi actualizat permanent.
1. Strategia “EU2020”
1.1. Priorităţile cheie ale strategiei 2020
1.1.1. Strategia EU2020 este în prezent desemnată de către Comisia Europeană ca succesor al strategiei curente de la Lisabona. Aceasta răspunde de asemenea lecţiilor învăţate din criza economică şi financiară, ale cărei consecinţe Uniunea Europeană trebuie să le înfrunte în următorii ani.
Priorităţile cheie ale strategiei EU2020, stabilite de către Consiliul European de Primăvară din 2010, constituie noul cadru conceptual pentru politicile UE şi politicile publice naţionale în perioada de programare 2014-2020. Comisia a propus pentru 2020 următoarele ţinte cheie2:
- „75% din populaţia în clasele de vârstă 20-64 ar trebui să fie ocupată.
- 3% din PIB3 ar trebui investit în cercetare-dezvoltare.
- Ţintele climatice-energetice „20/20/20” vor trebui atinse 
- Procentul dintre cei care abandonează prematur sistemul de educaţie ar trebui să fie sub 10% şi cel puţin 40% din generaţia tânără ar trebui să atingă nivelul de educaţie terţiar (diplomă de licenţă).
- Populaţia săracă ar trebui să scadă cu 20 milioane de persoane (adică, 20 milioane de persoane vor trebui să iasă din nivelul de sărăcie în care se află în anul 2010).
1.1.2. Criza a erodat considerabil poziţiile fiscale ale majorităţii Statelor membre, astfel încât marjele bugetare pentru manevră sunt limitate. Cu toate acestea, Strategia 2020 a Uniunii Europene intenţionează să structureze un nou model de creştere care consolidează modelul social european unic de altfel în raport cu modelele economice care predomină în alte zone industrializate.
Urmărind o cale de creştere durabilă care generează ocupare, modelul va îmbrăţişa cele trei dimensiuni de durabilitate: economică, socială şi durabilitate în domeniul mediului.
1.1.3. Pe lângă criza curentă financiară, Europa se confruntă în prezent cu un număr de provocări structurale, printre care globalizarea, schimbările demografice şi climatice; energia sigură durabilă şi competitivă, societatea informaţională şi interconectivitatea; acestea constituie baza vectoarelor tematice şi a priorităţilor pentru EU20205:
- CREŞTEREA INTELIGENTĂ: dezvoltarea economiei bazată pe cunoaştere şi inovare.
- CREŞTEREA SUSTENABILĂ: promovarea economiei care foloseşte resursele în mod mai eficient, mai competitiv şi mai ecologic.
- CREŞTEREA INCLUSIVĂ: o economie cu rată înaltă de ocupare care asigură coeziune socială şi teritorială.


Fisiere în arhivă (1):

  • Masterplan Regional Pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Est.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!