Monografie administrație publică - organizarea și funcționarea gestiunii financiare la Primăria Horia

Cuprins proiect

Cap. 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Horia 3
1.1. Obiect de activitate 3
1.2. Organizare internă 3
1.3. Funcţionalitate 8
1.4. Structura de personal 13
1.5. Relaţii cu exteriorul 14
Cap. 2. Fundamentarea indicatorilor financiari la instituţiile publice 17
2.1. Calcule şi fundamentări privind veniturile publice 17
2.2 Calcule şi fundamentări privind cheltuielile publice 20
2.3. Flux informaţional generat de fundamentarea cheltuielilor bugetare 28
Cap.3. Finanţarea cheltuielilor bugetare 29
3.1. Surse de finanţare a Primăriei Horia 29
3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare 31
3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare – pentru bugetul de stat 32
3.2.1. Alimentarea cu fonduri – pentru bugetele locale 34
3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 36
3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 40
Cap. 4. Organizarea evidenţei privind gestiunea financiară a Primăriei Horia 42
4.1. Evidenţa statistică 42
4.2. Evidenţa tehnico-operativă 43
4.3. Evidenţa contabilă 45


Extras din proiect

Cap. 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Horia
1.1. Obiect de activitate 
Primăria comunei Horia este persoană juridică de drept public având patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină. 
Obiectul de activitate al Primăriei îl reprezintă gestionarea eficientă a resurselor comunei Horia, precum şi siguranţa fizică şi socială a comunităţii de aici. Îndeplinirea acestui deziderat se concretizează, potrivit art. 2 alin 1 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, în baza principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
1.2. Organizare internă
Primăria comunei Horia cuprinde :
- Serviciul de Stare civilă
- Serviciul Registru agricol
- Secretariat
- Serviciul de Asistenţă socială
- Serviciul Contabilitate financiar
- Serviciul de Impozite şi taxe
- Serviciul de Urbanism şi amenajarea teritoriului
- Serviciul administrativ-gospodăresc
Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. 
Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii. 
În calitatea de membru al administraţiei publice locale primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
- întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local; 
- exercită funcţia de ordonator principal de credite;
- verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele constatate
- asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară;
- supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social
- îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă; 
- emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 
- propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate; 
- numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului;
- propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor autonome, ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local
Primarul are în subordine Serviciul Contabilitate Financiar şi Serviciul de Impozite şi Taxe.
Compartimentul contabilitate financiar
Elaborează şi supune aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei comunei Horia; 
Întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli ; 
Întocmeşte şi prezintă Consiliului Local contul anual de execuţie al bugetului; 
Completează ordonanţările de plată privind disponibilul din contul de angajamente bugetare şi răspunde de datele înscrise; 
Stabileşte necesarul de credite bugetare pentru: primărie şi serviciile subordonate;
Întocmeşte dări de seamă statistice; 
Centralizează dările de seamă statistice pentru serviciile publice aflate în subordinea Primăriei şi le înaintează organelor superioare
Întocmeşte ordine de plată pentru plata contribuţiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor sociale de sănătate precum şi a altor reţineri din statul de plată; 
Întocmeşte ordonanţările de plată privind drepturile salariale


Fisiere în arhivă (1):

  • Monografie Administratie Publica - Organizarea si Functionarea Gestiunii Financiare la Primaria Horia.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!