Studiu de caz sisteme informaționale financiar-contabile

Extras din proiect

1. PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI ŞI A APLICAŢIILOR INFORMATICE ECONOMICE EXISTENTE
Administraţia Naţională ”Apele Române” Direcţia Apelor Prut Sistemul de Gospodărire a Apelor Iaşi este o instituţie cu vastă experienţă în domeniul gospodăririi apelor, care de-a lungul timpului, a avut o evoluţie adaptată necesităţilor şi care astăzi acţionează în conformitate cu principiul "dezvoltării durabile", pentru a asigura protecţia şi repartiţia echilibrată a resurselor de apă.
1.1. Prezentarea organizaţiei
Societate cu statut de Regie Autonomă de interes public naţional cu sediul central în Iaşi este persoană juridică română şi funcţionează pe bază de gestiune economică, administrând apele din domeniul public al statului şi infrastructura de gospodărire a apelor formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte lucrări specifice de pe raza județului Iași. Totodată monitorizează calitatea resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi gestionării unitare pe ansamblul judeţului, a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane.
1.1.1. Obiect de activitate
În calitate de subunitate a Administraţiei Naţionale "Apele Române" Direcţia Apelor Prut, Sistemul de Gospodărire a Apelor Iaşi reprezintă autoritatea investită cu aplicarea strategiei naţionale în domeniul gospodăririi resurselor de apă, pe teritoriul bazinului hidrografic Prut-Bârlad în judeţul Iaşi având următoarele atribuţii principale:
1. Gospodărirea unitară, durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi subterană şi protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării, precum şi repartiţia raţională şi echilibrată a acestor resurse;
2. Participarea în caz de producere a poluărilor accidentale la activităţile operative de avertizare a utilizatorilor de apă şi a autorităţilor administraţiei publice din aval, de eliminare a cauzelor şi de diminuare a efectelor şi monitorizarea propagării undei poluante;
3. Participarea la coordonarea acţiunilor de apărare împotriva inundaţiilor şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi la pregătirea populaţiei pentru apărarea împotriva inundaţiilor prin exerciţii periodice de simulare; 
4. Administrarea, exploatarea şi întreţinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor şi bălţilor, în starea lor naturală sau amenajată, a zonelor umede şi a celor protejate, aflate în patrimoniu;
5. Coordonarea exploatării lacurilor de acumulare, pe bazin hidrografic, indiferent de deţinătorul acestora; dispunerea în perioadele de ape mari, în caz de poluări accidentale, precum şi în caz de introducere a restricţiilor în alimentarea cu apă, a măsurilor operative obligatorii în legătură cu exploatarea acestora;
6. Controlul utilizatorilor de apă şi a lucrărilor construite pe ape şi în legatura cu apele, din punct de vedere al funcţionării şi al încadrării în prevederile avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor; 
7. Apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa şi constituirea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare împotriva inundaţiilor aferente acestora;
8. Avizarea şi autorizarea din punct de vedere al gospodăririi apelor a lucrărilor şi activităţilor ce se execută pe ape sau au legătură cu apele;
9. Avertizarea şi intervenţia în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase şi de accidente la construcţiile hidrotehnice din administrare; 
10. Elaborarea Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice din administrare, a celor pe bazine hidrografice precum şi acordarea asistenţei tehnice la elaborarea de către utilizatorii de apă şi comisiile locale a planurilor proprii de apărare;
11. Implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor; etc. 
Organizaţia are un număr de 376 de angajaţi care îşi desfăşoară sarcinile de lucru atât în interiorul firmei cât şi pe teren. Mai bine de jumătate din personalul S.G.A. Iași este reprezentată în relațiile de muncă prin sindicatul Aquamold care apară drepturile membrilor săi ce decurg din legislația muncii și din contractele colective de muncă în fața organelor de jurisdicție și a altor organe de stat sau obstești, prin apărători proprii sau aleși.
Analiza activităţii firmei s-a realizat prin următoarele 2 aspecte de bază:
• Furnizorii
Principalii furnizori ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Iaşi sunt distribuitorii de furnituri de birou, cherestea, ciment, combustibili, nisip, balast şi firme specializate în prestări de servicii precum: apă, energie, gaze naturale, telecomunicaţii etc. Relaţiile se desfăşoară în principal pe bază de contracte încheiate prin licitaţie conform Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Planului General de Achiziţii aprobate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu de Caz Sisteme Informationale Financiar-Contabile.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!