Controlul financiar de stat

Extras din proiect

1.1. Definirea controlului financiar de stat
Controlul financiar al statului se defineşte ca fiind activitatea de verificare financiară exercitată de către structurile specializate ale statului, organizate în acest scop pe bază de prevederi legale proprii .Instituirea la nivel naţional a unui sistem complex de control financiar este una din necesităţile organizatorice ale oricărui stat de drept.Cadrul general al organizării şi exercitării controlului financiar realizat de structurile guvernamentale este aprobat prin Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar de stat şi a Gărzii Financiare, Hotărârea Guvernului nr. 553/2007 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii financiare, Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.Organizarea controlului financiar al statului a fost stabilită prin prevederi legale distincte, atât pentru activitatea desfăşurată în cadrul guvernamental, cât şi pentru cea desfăşurată în sfera de activitate a legislativului.
Controlul financiar de stat cuprinde în sfera sa administrarea şi utilizarea mijloacelor financiare publice, ca şi respectarea reglementărilor financiar-contabile în activitatea desfăşurată de către agenţii economici (regii autonome, societăţi comerciale) în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor acestora faţă de stat.
Organul central al puterii executive care aplică strategia şi programul guvernului în domeniul finanţelor publice este Ministerul Finanţelor.În această calitate, Ministerul Finanţelor Publice şi mai nou înfiinţata Autoritate Naţională de Control efectuează, în numele statului, controlul administrării şi utilizării mijloacelor financiare ale organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat, ale instituţiilor publice ale administraţiei de stat, precum şi ale instituţiilor publice care verifică respectarea reglementărilor financiar -contabile în activitatea desfăşurată de către regiile autonome, societăţile comerciale şi alţi agenţi economici, în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor acestora faţă de bugetul statului. Scopul acestui control este să prevină şi să combată fraudele, contravenţiile şi infracţiunile la regimul fiscal, vamal şi de preţuri, prin măsuri adecvate şi operative, admise de lege. Ca organ de specialitate, Ministerul Finanţelor asigură (în totalitatea lui) un control general în economie, efectuat prin intermediul tuturor departamentelor şi direcţiilor de specialitate, care fac verificări inerente în domeniul lor de activitate (finanţarea sectorului public, buget şi venituri de stat, preţuri şi tarife, probleme valutare, participaţiile statului şi administrarea monopolului de stat, politici fiscale şi vamale, trezoreria statului, supravegherea activităţilor de asigurare şi reasigurare, controlul datoriei publice etc.). Distinct de acest control general, Ministerul Finanţelor are în structura sa şi organe specializate de control, cum sunt Direcţia Generală a Controlului Financiar de Stat şi Direcţia generală de îndrumare şi control fiscal. În profil teritorial,la judeţe şi municipiul Bucureşti, funcţionează Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice şi controlului Financiar de Stat (DGFPCFS) şi Direcţiile de Control Fiscal. În îndeplinirea acestei atribuţiuni, Ministerul Finanţelor împreună cu Autoritatea Naţională de Control are dreptul să dea (ca urmare a controlului) dispoziţii obligatorii pentru respectarea legii în acest domeniu, acţionând prin aparatul propriu specializat de la nivel central şi teritorial pentru prevenirea şi combaterea fraudelor, contravenţiilor şi infracţiunilor la regimul fiscal, vamal şi de preţuri.
1.2 ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
La nivel central, controlul financiar al statului care este organizat şi funcţionează în cadrul acestui minister se realizează prin Direcţia generală a controlului financiar de stat şi prin Garda financiară.
În teritoriu, la nivelul judeţelor şi municipiului Bucureşti, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat are următoarea structură organizatorică:
Direcţia generală acontrolului financiar de stat; 
Direcţia trezorerie; Direcţia controlului financiar fiscal; 
Direcţia controlului fiscal;
Direcţia de servicii interne; Serviciul analiză, sinteză, rapoarte şi relaţii cu mass media;
Serviciul buget şi achiziţii publice;
Serviciul de control al activităţii interne; 
Serviciul juridic; Serviciul soluţionarecontestaţii; 
Serviciul metodologia şi implementarea aplicaţiilor informatice;
Administraţii financiare;
Circumscripţii fiscale şi percepţii rurale.
De asemenea, în subordinea Autorităţii Naţionale de control funcţionează secţii ale Gărzii Financiare. Având în vedere că controlul financiar al statului se realizează prin mai multe organe specializate din centrală şi secţiile lor teritoriale, sunt necesare unele delimitări între aceste organisme de control. Astfel, direcţia generală de control financiar al statului are atribuţiuni de control financiar de fond, executat ulterior pe baza unui program de control, care în cazul agenţilor economici presupune un aviz de control, în timp ce Garda financiară exercită control operativ şi inopinat.


Fisiere în arhivă (1):

  • Controlul Financiar de Stat.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!