Creditarea și garanțiile BEI

Cuprins proiect

Cap.1 Banca Europeană de Investiţii: înfiinţare, misiune şi obiective pg. 3
1.1.Înfiinţarea Băncii Europene de Investiţii pg. 3
1.2.Misiunea şi obiectivele Băncii Europene de Investiţii pg. 5
1.3. Organizarea B.E.I pg. 7
1.3.1. Acţionarii B.E.I pg. 7
1.3.2. Structurile de conducere ale B.E.I. pg. 8
Cap.2 Împrumuturile şi garanţiile Băncii Europene de Investiţii pg. 10
2.1. Împrumuturile pg. 10
2.1.1. Împrumuturi individuale (directe) pg.12
2.1.2. Împrumuturile intermediate (indirecte) pg.13
2.1.3. Instrumente de creditare special pg. 14
2.2. Asistenţa tehnică (Jaspers) pg. 14
2.3. Garanţii pg. 17
Cap. 3 Activitatea B.E.I. în România pg 19
CONCLUZII pg.23
BIBLIOGRAFIE pg. 24


Extras din proiect

Capitolul I. Banca Europeană de Investiţii: înfiinţare, misiune şi obiective
1.1. Înfiinţarea Băncii Europene de Investiţii
Banca Europeană de Investiţii (B.E.I.) este o instituţie financiară independentă ce îşi desfăşoară activitatea ca personalitate juridică proprie şi are drept membri reprezentanţi ai statelor membre care au subscris şi la capitalul social al Băncii.
Banca Europeană de Investiţii a fost înfiinţată în anul 1958, statutul său fiind stabilit în cadrul Tratatului de la Roma, tratat ce pune bazele înfiinţării actualei bănci, la momentul respectiv fiind numită Comunitatea Economică Europeană. Din cauza acestui aspect şi a obiectivelor sale banca se mai numeşte Banca Comunitară sau Banca Europeană. 
Banca Europeană de Investiţii a fost creată pe baza prevederilor cuprinse în Tratatul asupra Comunităţii Economice Europene, respectiv articolul 129 şi 130 care ulterior au devenit articolele 198D şi 198E din Tratatul instituind Comunitatea Europeană. 
Banca susţine proiecte de investiţii de importanţă majoră pentru progresul în dezvoltarea Comunităţii Europene, având ca principală misiune dezvoltarea continuă şi raţională a pieţei comune în interesul Comunităţii din resurselor proprii şi resursele atrase de capital. 
Sediul B.E.I. se află la Luxemburg însă banca are birouri şi la Atena, Bruxelles, Lisabona, Madrid, Londra şi Roma, personalul fiind în număr de 800 de funcţionari. Banca intenţionează să atragă personal calificat şi multicultural, personal ce provine din toate ţările member ale U.E.. 
Rolul Băncii Europene de Investiţii (BEI) este de a acorda împrumuturi pe termen lung pentru finanţarea proiectelor de investiţii ce contribuie la dezvoltarea echilibrată a Uniunii precum şi la integrarea sa mai accentuată. 
Înfiinţarea B.E.I. a întâmpinat de-a lungul activităţii sale dificultăţi, mai ales că Banca Mondială avea deja o activitate echilibrată şi eficientă în aceeaşi sferă de activitate în care funcţiona şi B.E.I.
Banca Europeană de Investiţii prezintă o personalitate diferită de cea a Comunităţii, o autonomie financiară şi o structură decizională proprie. Ea este organizată pe baza prevederilor din statutul său, are propriile sale organe de conducere şi este independentă de pieţe financiare. 
Autonomia de care dispune B.E.I. nu are drept consecinţă detaşarea totală de Comunitate şi scutirea de la regulile comunitare. Astfel B.E.I. îşi desfăşoară activitatea în limitele atribuţiilor care îi sunt stabilite prin prezentul tratat şi statutul care îi este anexat. Mai mult, articolul care defineşte misiunea sa prevede ca ea să contribuie la dezvoltarea echilibrată fără a intră în divergenţă cu interesul Comunităţii. Ea se înscrie deci, în cadrul comunitar. 
Curtea de Justiţie, cu sprijinul Comisiei Europene a indicat clar că banca este un organ comunitar supus regulilor generale ale sistemului şi dependentă, dacă este cazul, de deciziile instituţiilor. Comunitatea Economică şi Socială a adoptat o decizie la 24 februarie 1994 în care formulează anumite sugestii în ceea ce priveşte îmbunătăţirea relaţiilor dintre B.E.I. şi alte instituţii comunitare, decizie ce consideră că banca trebuie să se asocieze mult mai timpuriu la sarcinile Comisiei în domeniul fondurilor structurale, în vederea unei mai bune utilizări a finanţărilor.
1.2. Misiunea şi obiectivele Băncii Europene de Investiţii
Misiunea principală a Băncii Europeane de Investiţii o reprezintă acordarea de împrumuturi şi garanţii, în vederea dezvoltării echilibrate a integrării economice, care răspunde obiectivelor politicii comunitare. De altfel, acordarea de împrumuturi şi garanţii este axată în principal pe proiecte ce privesc punerea în valoare a regiunilor slab dezvoltate. Pe lângă aceste, banca acordă asistenţa şi desfăşoară proiecte de investiţii în diverse domenii în exteriorul comunităţii. 
Misiunea BEI este prevăzută în articolul 198E din Tratatul de la Maastricht, completată de articolul 18 din statut. Astfel, banca trebuie să participe la dezvoltarea raţională şi continuă, fără a intră în divergenţă cu interesele Comunităţii, să faciliteze, prin finanţări de proiecte, susţinerea şi punerea în valoare a regiunilor mai puţin dezvoltate, axându-se în principal pe proiectele de interes comun pentru mai multe state membre şi pe modernizarea întreprinderilor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Creditarea si Garantiile BEI.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!