Organizarea (desfăsurarea) procesului bugetar la unitățile administrativ teritoriale - Consiliul Județean Iași

Cuprins proiect

ORGANIZAREA (DESFASURAREA) PROCESULUI BUGETAR LA UNITATATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE CONSILIUL JUDETEAN IASI
Capitolul I. Organizarea si functionarea Consiliului Judetean Iasi 3
I.1. Scurt istoric 3
I.2. Obiect de activitate 4
I.3. Organizare interna 5
1.4. Structura de personal 9
I.5. Funcţionalitate 16
(relaţii interne cu accent pe latura economico- financiară) 16
CAPITOLUL II 25
II. 1. CADRU JURIDIC CE GUVERNEAZA ORGANIZAREA PROCESULUI BUGETAR LA CONSILIUL JUDETEAN IASI( UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALA) 25
Comentariu referitor la legislatia din Romania, functie de care se deruleaza procesul bugetar 30
II.2. Reflectarea procesului bugetar cu privire la etapele acestuia prin cele doua legi ale finantelor 32
II.2.1. Procesul bugetar 32
A. Conţinut şi semnificaţii privind procesul bugetar 32
Principii şi reguli bugetare 35
1. Elaborarea proiectului de buget local 40
2. Aprobarea 40
3. Execuţia bugetară 40
4. Încheierea exerciţiului bugetar 41 
5. Competenţele actorilor 41
PROIECTAREA ŞI ADOPTAREA BUGETELOR LOCALE 42
CAPITOLUL III 47
FUNDAMENTAREA INDICATORILOR BUGETARI
III. 1. Fundamentarea veniturilor proprii si de echilibrare la Consiliul judetean Iasi la nivel de capitole si subcapitole de Venituri 47
III. 2 . Fundamentarea cheltuielilor din bugetul local al Consiliului Judetean Iasi 54
III. 3. Fluxurile informaţionale generate de fundamentarea si realizarea veniturilor si a cheltuielilor din bugetul local 64
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 67


Extras din proiect

ORGANIZAREA (DESFASURAREA) 
PROCESULUI BUGETAR LA
UNITATATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Capitolul I. Organizarea si functionarea Consiliului Judetean Iasi
I.1. Scurt istoric
Consiliul Judetean Iasi s-a infiintat in plina evoluţie administrativ-politică a ţării, prin alegerea democratică a consiliilor judeţene ca organe alese ale puterii de stat. Astfel Consiliul Judeţean Iaşi a fost înfiinţat la data de 22 aprilie 1992 antrenând bunul mers al ţării, fiind constituit după principiul respectării drepturilor omului, deschizând drumul către o societate de nivel European.
Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean şi este compus din consilieri aleşi prin vot universal egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de Legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale Legea numarul 67/2004.
Unul dintre aspectele esenţiale care se remarcă asupra activităţii Consiliului Judeţean, în decursul celor optsprezece ani de existenţă, este exerciţiul democratic al aleşilor locali care funcţionează pe principiul libertăţii de exprimare, având în centrul atenţiei exclusiv interesul cetăţeanului. Consiliul judeţean este definit ca autoritate deliberativă de art. 1 alin. (2), lit. d) a Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cuprins de efervescenţa transformărilor, Iaşul lasă vizitatorului de astăzi impresia unui oraş încărcat de istorie care, totodată, îşi caută o identitate în prezent. Târgul tihnit al Ieşilor de odinioară începe să devină, datorită unor proiecte economice şi urbanistice de anvergură, un oraş modern, european, multicultural.
I.2. Obiect de activitate
În privinţa rolului acestei autorităţi a administraţiei publice locale sunt relevante atribuţiile consiliului judeţean. În acest context articolele 87- 108 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede atributii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean, privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, privind gestionarea patrimoniului judeţului, privind gestionarea serviciilor publice din subordine, privind cooperarea interinstituţională precum si alte atributii prevazute de lege.
Consiliul judeţean alege, din rândul consilierilor judeţeni, un preşedinte şi doi vicepreşedinţi; hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale de interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes judeţean, în condiţiile legii.
Din punct de vedere economico- financiar Consiliul judeţean aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii; stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii.
De asemenea adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti sau municipale implicate; aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.
Consiliul judeţean hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii; hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, în condiţiile legii;atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean.
Asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind educaţia; serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; sănătatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publică etc.


Fisiere în arhivă (1):

  • Organizarea (Desfasurarea) Procesului Bugetar la Unitatatile Administrativ Teritoriale - Consiliul Judetean Iasi.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!