Caiet de practică - Primăria Comunei Puiești

Cuprins proiect

Caiet de practica 4
Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011 4
1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile administraţiei publice locale. 5
1.2 Atribuţii, competenţe şi sarcini ale consiliului local 6
1.3 Funcţionarea consiliului local 8
1.4 Prezentare generala 11
2 Obiect / domeniu de activitate 11
2.1 Obiectivele urmăresc 4 perspective: 12
3. Organizrea aparatului de specialitate a Primarului 13
3.1 Structura organizatorica 14
3.2 Organizarea internă 15
3.3 Atributiile primarului: 15
3.4 Atributii ale viceprimarului 16
3.5 Secretarul 16
4 Compartimente si servicii: 18
4.1 Compartimentul Agricol-atributii: 18
4.2 Compartimentulu Financiar - Contabilitate, Administrativ-atributii: 19
4.3 Compartimentul asistenta sociala-atributii: 20
4.4 Compartimentul secretariat- atributii: 21
4.5 Serviciul stare civilă-atributii: 21
5 Procesul decizonal in activitatea administrativa 24
5.1 Initierea proiectului de decizie 24
5.2 Pregatirea proiectului de decizie 24
5.3 Evaluarea variantelor proiectului de decizie si deliberarea 25
5.4 Adoptarea deciziei 25
6 Elaborarea si adoptarea/emiterea de acte administrative – conditii si procedura 26
6.1 Activitati anterioare adoptarii (emiterii ) actului Administrativ 26
6.2 Procedura concomitenta emiterii actului Administrativ 28
6.3 Activitati specifice posterioare adoptarii 29
7 Principii de organizare a instituţiei publice 30
7.1 Principiul autonomiei locale 30
7.2 Principiul descentralizarii serviciilor publice 31
7.3 Principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale 31
7.4 Principiul legalitatii 31
8 Gestiunea resurselor umane la nivelul institutiei publice 32
8.1 Cariera functionarilor publici 32
8.2 Desfasurarea raporturilor de serviciu 34
9 Controlul activitatii administratiei publice 40
9.1 Notiunea controlului administrativ 40
9.2 Formele de control ale activitatii administratiei publice 40
10 Contenciosul administrativ 42
10.1 Tipuri de contencios administrativ 42
11 Concluzii 43


Extras din proiect

Caiet de practica
Primaria comunei Puiesti , perioada 13.06.2011-24.06.2011
1 Organizare, funcţionare şi reglementare privind autorităţile administraţiei publice locale.
In art. 3 alin. (3) din Constituţia Romaniei se prevede că teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. Acestea sunt unităţi administrativ-teritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează autorităţi ale administraţiei publice locale. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în in¬teresul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exerci¬tată pe baza şi în limitele prevăzute de lege, şi priveşte organizarea, funcţiona¬rea, competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, pre¬cum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului sau judeţului, după caz. In procesul de descentralizare a unor servicii publice ori al creării de noi servicii publice, autorităţile administraţiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilităţi autorităţilor administraţiei pu¬blice locale, fără asigurarea mijloacelor financiare corespunzătoare pentru rea¬lizarea respectivelor responsabilităţi.Consiliile locale şi primarii, precum şi consiliile judeţene şi preşe¬dinţii consiliilor judeţene sunt autorităţi ale administraţiei publice locale care soluţionează şi gestionează, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. Aceste autorităţi sunt autonome, în sensul că în relaţiile dintre autorităţile publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă par¬te, nu există raporturi de subordonare.Comunele, oraşele şi judeţele sunt persoane juridice de drept public. Acestea au organe proprii de conducere şi un patrimoniu distinct, ce le asigură realizarea obiectivului propus la înfiinţare. Resursele proprii ale comunelor, oraşelor şi judeţelor sunt gestionate de autorităţile administraţiei publice loca¬le, potrivit atribuţiilor ce le revin.In scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publi¬ce locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să elabo¬reze şi să aprobe bugetele de venituri şi cheltuieli ale comunelor, oraşelor şi judeţelor, în condiţiile legii. Acestea au, de asemenea, dreptul ca, în limitele competenţelor lor, să coopereze şi să se asocieze cu alte autorităţi ale admi¬nistraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, să încheie acorduri între ele, să participe, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la dezvoltarea unor programe de dezvoltare regională, în condiţiile legii, să administreze sau, după caz, să dispună de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor, oraşelor şi judeţelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale.
Consiliile locale sunt compuse din consilieri aleşi în condiţiile stabilite de Le¬gea privind alegerile locale. Dupa constituire, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate (agricultură , ac¬tivităţi economico-financiare , activităţi social-culturale şi culte , învăţământ, sănătate şi familie , amenajarea teritoriului şi urbanism , muncă şi protecţie so¬cială , protecţie copii , protecţie mediu şi turism , juridică şi de disciplina etc). Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâri ale con¬siliului local din domeniul lor de activitate, se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare, îndeplinesc orice alte atribuţii care au legatură cu activitatea lor.
Serviciile publice înfiinţate de către consiliul local activează în principalele domenii de activităţi, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale în limita mijloacelor financiare de care dispune.Serviciile publice nu au dreptul de a emite acte administrative, deoarece nu au calitatea de subiect de drept, întrucât nu posedă capacitate juridică proprie şi deci nu participă în nume propriu în raporturile de drept administrativ, ci în numele autorităţii respective
Aceste autorităţi au initiativă şi hotărăsc, în condiţiile legii, în toate pro¬blemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în compe¬tenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale. Actele juridice adoptate de consiliile locale poartă denumirea de hotărâri.


Fisiere în arhivă (1):

  • Caiet de Practica - Primaria Comunei Puiesti.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!