Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului

Cuprins proiect Cum descarc?

INTRODUCERE .. 2
DE CE DRUMUL VINULUI ? . 3
Prezentare generala ..5
PREZENTAREA PROGRAMULUI . 6
ANALIZA DE PRET . 13
PREZENTARE CAZARI ..16
OBIECTIVE TURISTICE ..19
Constanța Murfatlar 20
Ia ș i Cotnari ... 22
Targu Mureș Căpâlna de Sus .. 26
Timișoara Recaș 30
Vacea Drăgășani 35
Ploiești Tohani 38
Banner vitrina agentie 41
Flyer promovare .42
BIBLOGRAFIE .. 43


Extras din proiect Cum descarc?

De
ce Drumul Vinului
Elaborarea
acestui proiect a avut la bază prezentarea unei ramuri importante în Romania din perspectiva turistică Chiar dacă .ara noastră este
la început de drum privind turismul viticol există premise ca în anii următorii acest segment să cunoască o dezvoltare remarcabilă
Datorită
calită.ii .i savorii excep.ionale a vinurilor române.ti cât .i a aprecierii interna.ionale se poate afirma pe bună dreptate că viticultura
este un domeniu de referintă pentru .ara noastră Culturile de vită de vie ocupa un sector semnificativ iar produc.ia vinului respectă cu sfin.enie
me.te.ugul .i tradi.iile străbune Îmbinind tradi.ia cu inova.ia astfel că în prezent numeroase jude.e au implementat datorită fondurilor europene
proiecte inedite de relansare a zonelor viticole prin turism
În
proiectul mai amplu al revigorării turismului romanesc .i al popularizării locurilor inedite o initiativă ca Drumul Vinului reprezintă o .ansă
ideală de a atrage aten.ia turi.tilor .i investitorilor Traseul prezentat mai sus exista si pe vremea romanilor pur si simplu astepta sa fie pus in
evidentă .i făcut cunoscut Este important însă că pe lângă serviciile legate de vin să existe un cadru natural deosebit cât .i un plus de obiective
turistice culturale .i istorice În cadrul acestui proiect am căutat să eviden.iez atât cramele cu toate particularită.ile lor cât .i obiectivele turistice din
zonele respective
Drumul
vinului reprezintă de fapt un traseu turistic bine marcat .i delimitat într o zonă cu poten.ial viticol .i cu suficiente atrac.ii turistice
naturale .i antropice ce poate fi urmat de către turi.ti în mod organizat sau individual, în anumite perioade ale anului Aceste drumuri în func.ie de
lungimea lor dar .i de densitatea obiectivelor pot fi parcurse cu autoturismul sau cu autocarul Avem crame avem podgorii avem istorie avem
obiective turistice .i de bine de rău avem .i ceva drumuri Avem locuri de cazare .i ceva organizare Nu avem insa infrastructură dezvoltată pentru
un asemenea circuit .i nici coerentă În România drumurile vinurilor au fost concepute .i lansate printr o puternică promovare în preajma anului
2000 Teoretic avem drumuri ale vinului în 11 jude.e Practic aproape nici unul nu este functional În majoritatea cazurilor nu există o structură sau
o schemă de func.ionare
Ca
o concluzie finală prin acest proiect am dorit sa arăt că Drumul Vinului poate fii un program fezabil .i de ce nu, o rampă de dezvoltare
pe un segment prea pu.in exploatat în România
Turismul
Turismulviticolviticol, , cunoscutcunoscutșișisub sub denumireadenumireade de enoturismenoturism, are la , are la bazăbazăideeaideeade de viziteviziteghidateghidateînîncramecrame, , undeundespecialiștiispecialiștiiprezintăprezintăproceseleproceseletehnologicetehnologice, , urmateurmatede de degustăridegustăripentrupentruun un numărnumărde 3de 3--7 7 vinurivinuriînînspațiispațiispecial special amenajateamenajate, , precumprecumșișiviziteviziteînînvie vie dacădacăstareastareavremiivremiipermitepermiteacestacestlucrulucru. . ExcursiileExcursiilela la cramecramepot fi pot fi realizaterealizatepepetot tot parcursulparcursulanuluianului, , dardarcelecelemaimaipropicepropiceperioadeperioadesuntsuntîntreîntreaprilieaprilieșișinoiembrienoiembrie..PotrivitPotrivitstatisticilorstatisticilor, , RomâniaRomâniaesteesteal 13al 13--lea lea celcelmaimaimare mare producătorproducătorde de vinurivinuridin din lumelume, , de.inândde.inândcâtevacâtevamii de hectare cultivate cu mii de hectare cultivate cu vițăvițăde vie de vie șișiaproximativaproximativ140 de 140 de cramecrame. . ÎnÎnmomentulmomentulde de fa.ăfa.ă, , numărulnumărulcelorcelordotatedotatecu cu infrastructurainfrastructuranecesarănecesarăpentrupentrupracticareapracticareaturismuluiturismuluiviticolviticola a ajunsajunsla 60 de la 60 de unită.iunită.i. Un impediment major . Un impediment major pentrupentrudezvoltareadezvoltareamaimairapidărapidăa a acesteiacesteiformeformede de turismturismîlîlconsituieconsituielipsalipsade de sprijinsprijinconstant constant .i.isus.inutsus.inutdin din parteaparteaautorită.ilorautorită.ilorpublicepublicelocale locale .i.icentral, central, turismulturismulviticolviticolconstituindconstituindîncăîncăun un domeniudomeniude de ni.ăni.ăînînRomâniaRomânia. Cu . Cu toatetoateacesteaacestea, , existăexistăsuficientesuficientedate care date care săsăne ne conducăconducăsprespreconcluziaconcluziacăcăRomâniaRomânia, , de.ide.ila la începutînceputde drum din de drum din perspectivaperspectivaturismuluiturismuluiviticolviticol, are , are .anse.anserealerealesăsăse se dezvoltedezvolteremarcabilremarcabilînînurmătoriiurmătoriianiani. . ÎnÎncontextual actual, al contextual actual, al repozi.ionăriirepozi.ionăriiRomânieiRomânieica ca destina.iedestina.ieturisticăturisticăpepepie.elepie.eleinterna.ionaleinterna.ionale, , ini.iativeini.iativeprecumprecum„„DrumulDrumulVinuluiVinului” ” ((traseutraseufaimosfaimosdin din perioadaperioadaromanăromană) ) reprezintăreprezintăo o .ansă.ansărealărealăpentrupentruatragereaatragereaturi.tilorturi.tilor.i.iinvestitorilorinvestitorilor. . AcestaAcestareprezintăreprezintăde de altfelaltfelprincipalulprincipalulmotivmotivcare mcare m--a a determinatdeterminatsăsăaprofundezaprofundezaceastăaceastăformăformăde de turismturism.i.ioportunitateaoportunitateade a de a valorificavalorificapoten.ialulpoten.ialulviticolviticolal al RomânieiRomânieiprinprinorganizareaorganizareaunuiunuicircuit circuit axataxatatâtatâtpepevizitareavizitareacramelorcramelor((pentrupentrua a eviden.iaeviden.iaparticularită.ileparticularită.ileacestoraacestora), ), câtcât.i.ia a obiectivelorobiectivelorturisticeturisticeconsacrateconsacratedin din zonelezoneletraversatetraversate. . TraseulTraseulales ales pentrupentrucircuitulcircuitulprezentatprezentatesteeste: : MedgidiaMedgidia((CramaCramaMurfatlarMurfatlar) ) --CotnariCotnari((CramaCramaCotnariCotnari) ) --TârguTârguMure. Mure. --CăpâlanaCăpâlanade de SusSus((CramaCramaVilla Villa VineaVinea) ) - - Reca.Reca.((CramaCramaReca.Reca.) ) - - Drăga.aniDrăga.ani((CramaCrama.tirbey.tirbey) ) --TohaniTohaniDealuDealuMare (Mare (CramaCramaTohaniTohani). ). PrimulPrimulcapitol al capitol al lucrăriilucrării, , multmultmaimaitehnictehnic, , prezintăprezintăpa.iipa.iiurma.iurma.ipentrupentruîntocmireaîntocmireaprogramuluiprogramuluituristicturistic: : definireadefinireatraseuluitraseului, , selec.iaselec.iaobiectivelorobiectivelorturisticeturisticecare care vorvorfi fi incluseincluse, , prezentareaprezentareaunită.ilorunită.ilorde de cazarecazarealesealese.i.i, nu , nu înînultimulultimulrândrând, , întocmireaîntocmireaanalizeianalizeide de pre.pre.pentrupentrua a puteaputeastabilistabilipre.ulpre.ulde de vânzarevânzare..Al Al doileadoileacapitol, capitol, completeazăcompleteazălucrarealucrareascriindscriindpovesteapovesteapepecare care îmiîmipropunpropunsăsăo spun o spun prinprinacestacestcircuit. circuit. ScopulScopulprincipal principal îlîlconstituieconstituiede de aceastăaceastădatădatăde a de a suscitasuscitainteresulinteresulpoten.ialuluipoten.ialuluivizitatorvizitatorpentrupentruzonelezoneleînîncare care suntsuntamplasateamplasatecramelecramele.i.ide a de a aduceaduceplus de plus de valoarevaloare, , prinprinîmbinareaîmbinareacu component de cu component de turismulturismulurban urban .i.icultural.cultural.PrinPrinrealizarearealizareacircuituluicircuituluide de fa.ăfa.ă, , îmiîmipropunpropunsăsădemonstrezdemonstrezcăcă„„DrumulDrumulVinuluiVinului” ” poatepoatefi un program fi un program turisticturisticfezabilfezabil.i.iatractivatractiv.i.i, de , de cecenu, o nu, o rampărampăde de dezvoltaredezvoltarepentrupentruun segment un segment preapreapu.inpu.inexploatatexploatatînînRomâniaRomânia..
.
.Elemente de prezentare generalăElemente de prezentare generală--număr minim de turiști: 35număr minim de turiști: 35--număr de ghizi: 1număr de ghizi: 1--numărnumărde de șoferișoferi: 1: 1--perioada de desfășurare: 01.10.2023 perioada de desfășurare: 01.10.2023 - - 07.10.2023 07.10.2023 - - 7 zile7 zile--km. parcursi in total: 2125km. parcursi in total: 2125ziua 1: ziua 1: 281281ziuaziua2: 5042: 504ziuaziua3: 3023: 302ziuaziua4: 2884: 288ziuaziua5: 3835: 383ziuaziua6: 2776: 277ziuaziua7: 907: 90--mijlocmijlocde transport: de transport: autocarautocar3* 3* SetraSetraCostulCostulpachetuluipachetului: 2.766 RON /: 2.766 RON /persoanăpersoanăGrupGrupminim 35 de minim 35 de persoanepersoaneplatitoareplatitoare. . ÎnÎncazulcazulunuiunuigrupgrupmaimaimic de 35 de mic de 35 de persoanepersoane, , pre.urilepre.urilese pot se pot recalcularecalculasausauexcursiaexcursiase se reprogrameazăreprogramează..


Fisiere în arhivă (1):

  • Economia turismului - circuit turistic - drumul vinului.pdf

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

http://blogdecalatorii.ro/crama
murfatlar vizita si degustare/
http://www.villavinea.com/
http://www.stirbey.com/vizita
http://www.visitprahova.ro/recomandari
2/1/drumul vinului
http://cramelerecas.ro/
http://blogdecalatorii.ro/crama
murfatlar vizita si degustare/
http://www.cotnari.ro/
http://www.evz.ro/alina
iancu turismul viticol incepe sa fie pe val.html
http://www.roturism
info.ro
https://ro.wikipedia.org
http://www.muzeumures.ro


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!